Alvorlig hypoglykemi påvirker kognitiv funksjon

Marit Rokne Bjørgaas Om forfatteren
Artikkel

Alvorlig hypoglykemi i tidlig barnealder er forbundet med redusert kognitiv funksjon 16 år senere.

Type 1-diabetes med debut i tidlige barneår synes å være assosiert med noe redusert kognitiv funksjon. Alvorlig hypoglykemi med kramper eller bevissthetstap kan være en årsak til dette. I en studie fra Trondheim i 1997 ble det funnet redusert oppmerksomhetsfunksjon hos barn med type 1-diabetes som hadde hatt alvorlig hypoglykemi før fem års alder (1).

Det er nå publisert en 16 års oppfølgingsstudie med 54 av de 56 deltakerne i den opprinnelige studien (2). Hovedfunnet er at personer med diabetes og alvorlig hypoglykemi innen ti års alder i gjennomsnitt hadde ett standardavvik lavere skår ved kognitive tester enn kontrollpersonene. Diabetespasienter som ikke hadde hatt slike tidlige hypoglykemiepisoder, hadde ingen reduksjon i kognitiv funksjon.

Dette kan være en klinisk relevant forskjell i kognitiv funksjon. Hos dem med tidlig hypoglykemi fant vi særlig en redusert evne til problemløsning. Vi fant også at lavere alder ved første alvorlige hypoglykemianfall var assosiert med dårligere kognitiv funksjon. Det ble ikke funnet sammenheng mellom høyt blodsukkernivå over tid og kognitiv funksjon, men vi kan ikke utelukke at høyt blodsukkernivå i barndommen kan ha påvirket resultatene. Funnene er kontrollert for foreldrenes arbeid og utdanningsnivå uten at det endret konklusjonene.

Selv om antallet deltakere er lavt, er denne studien unik fordi deltakelsen er nærmest komplett og oppfølgingstiden lang. Resultatene støtter antakelsen om at hjernen er mer sårbar for alvorlig hypoglykemi jo yngre individet er.

Anbefalte artikler