Om å leve og å overleve som lege

Karin Isaksson Rø Om forfatteren
Artikkel

Firth-Cozens, Jenny

How to survive in medicine

Personally and professionally. 127 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 22

ISBN 978-1-4051-9271-2

Legers helse og velvær har betydning, ikke bare for den enkelte legen, men også for god pasientbehandling. Den engelske psykologen og forfatteren Jenny Firth-Cozens ønsker derfor ikke bare å hjelpe den lesende legen til å overleve i faget, men også til å få en god arbeidshverdag. Boken bygger på forfatterens lange forskningsmessige og kliniske erfaring av legers kår, supplert av innspill fra allmennpraktiker Jamie Harrison.

«Is it the person or is it the job?» har vært et gjenkommende spørsmål i diskusjoner om stress. I første del av boken, som består av to kapitler, presenterer forfatteren både utfordrende aspekter ved legejobben og en del personlighetstrekk ved oss leger som kan bidra til utvikling av stressrelaterte plager og symptomer.

I bokens andre del gis konkrete innspill og forslag til hvordan man kan forebygge negativt stress; i valg av spesialitet, i forhold til medarbeidere (særlig de man opplever som vanskelige), ved ulike typer krav i forskjellige faser av karrieren og ved feilbehandling. Utfordringer i skjæringspunktet mellom jobb og hjem diskuteres ved å belyse forhold til partner. Videre drøftes håndtering av stress og plager som kan henge sammen med stress – som depressivitet, sinne og for stort alkoholbruk. I det siste kapitlet drøftes lederes ansvar for sine medarbeidere.

Denne selvhjelpsboken har et lite format, sikkert med tanke på at den skal være overkommelig for en travel lege. Presentasjonen oppleves til dels skolebokpreget, med smørbrødlister over plager eller tiltak. Gjennom hele teksten levendegjøres dog de mer teoretiske betraktningene ved illustrerende, korte kasuistikker, der forfatterens kliniske bakgrunn kommer til syne. Selv om den engelske legehverdagen til dels er forskjellig fra vår, er stoffet gjenkjennelig og oppleves relevant også for norske forhold. Definisjonen av personlighetstrekk langs fire dimensjoner er nok ukjent for flere, og da den henvises til i flere kapitler, kan man måtte bla litt frem og tilbake. Hvert kapitel avsluttes med en nyttig oppsummering av viktige punkter og noen referanser hvis man vil lese mer. Hovedsakelig henvises det til undersøkelser som forfatteren selv har utført, men det finnes også referanser til norske studier.

En bok i dette formatet kan selvfølgelig ikke dekke alle aspekter som er relevante for et godt legeliv. Men den peker på både organisatoriske og individuelle forhold som det er viktig å være bevisst på og som i mange tilfeller kan gjøres noe med for å få en bedre arbeidshverdag.

Anbefalte artikler