Muskelfysiologi og kronisk smerte

Olav Magnus S. Fredheim Om forfatteren
Artikkel

Spiechowicz, Jan

Hanno, Tine von

Muskler i kronisk smerte

Muskelfysiologi anvendt i funksjonsrestituerende behandling av kronisk smerte. 528 s, ill. Oslo: Kolofon forlag, 2009. Pris NOK 695

ISBN 978-82-300-0636-8

Målgruppen er alle som behandler pasienter med kronisk smerte med opphav i bevegelsesapparatet. Innledningsvis gis en omfattende liste med definisjoner og ordforklaringer. Deretter følger en svært leseverdig prolog om kronisk smerte. Her reflekterer forfatteren rundt smertens biologiske formål, hvordan smerte kan betraktes både ut fra en biomedisinsk og en biopsykososial sykdomsmodell, hvorvidt kronisk smerte er et syndrom eller ulike sykdommer og tanker rundt medikalisering av kroniske smertetilstander. Disse innledende betraktningene leder frem til refleksjoner rundt hvorfor det er så vanskelig å behandle kronisk smerte effektivt og refleksjoner rundt valget mellom symptomrettet versus årsaksrettet behandling.

En mengde figurer illustrerer poengene i teksten godt og er nyttige for å forstå mange av poengene om biomekanikk og en del av øvelsene som anbefales. Hvert avsnitt avsluttes med en referanseliste med en del nøkkelreferanser. Hvor mange referanser som er angitt, varierer i de ulike avsnitt og kapitler. Det er derfor vanskelig for leseren å skille mellom innhold som har høy og lav grad av dokumentasjon. Hva er forskningsbasert kunnskap og hva er erfaring fra mange år med klinisk arbeid? På slutten av flere av kapitlene er det også en oversikt over bøker som anbefales som «basislitteratur» knyttet til kapitlets tema. I tillegg er det 22 kasuistikker som illustrerer utredning og behandling av ulike smertetilstander.

Det første av de seks hovedkapitlene handler om samspillet mellom anatomi og muskelfysiologi. Kapittel 2 er en gjennomgang av konsekvenser av å betrakte smerte ut fra Loesers teoretiske smertemodell, som er basert på at smerte består at fire sfærer: nocisepsjon, smerte, lidelse og smerteatferd. Videre følger kapitler om funksjonsrestituerende behandling, ikke-invasiv funksjonsrestituerende behandling gjennom aktiv trening og til slutt kapitler om reversering av myofascielle smertesyndromer i henholdsvis ramus posterior-gebetet og ramus anterior-gebetet. Mens de siste kapitlene først og fremst er relevante for helsepersonell som har det meste av sitt arbeid knyttet til pasienter med kronisk smerte i bevegelsesapparatet, er de første kapitlene relevante for en langt videre leserkrets.

Gjennom hele boken fremholdes viktigheten av en nøyaktig og målrettet klinisk undersøkelse for best mulig diagnostikk. Videre fremheves viktigheten av at funnene fra slik grundig klinisk undersøkelse brukes til målrettet funksjonsrestituerende trening. Altså er boken preget av den biomedisinske tilnærmingen. Da er det bare å håpe at leseren etter å ha lest hele boken, husker betraktningene i prologen: Langvarige smertetilstander bør ikke alene fortolkes ut fra en biomedisinsk modell. Behandleren må kunne veksle mellom den biomedisinske og den biopsykososiale sykdomsmodellen. Min største innvendig er at teksten er forholdsvis lang og tung å lese. Det kan dessverre føre til at langt færre enn de som ville ha nytte av boken, leser den.

Anbefalte artikler