Mødres og barns helse – ti år oppsummert

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon og Unicef

  Countdown to 2015: taking stock of maternal, newborn and child survival

  Decade report (2000 – 2010) with country profiles. 195 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Gratis: www.who.int

  ISBN 978-92-4-159957-3

  Store organisasjoner, inkludert WHO, Unicef og The Lancet, samarbeider om regelmessige nedtellinger til 2015, med informasjon om tusenårsmål fire og fem, som handler om å bedre barne- og mødrehelsen. Denne siste rapporten gir en oversikt over utviklingen de siste ti årene og er beregnet på akademikere, offentlige og ikke-offentlige organisasjoner, helsetjenester og giverorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Nedtellingsserien (countdown-serien) følger utviklingen i 68 nedtellingsland og oppsummerer resultatene fra de nyeste tilgjengelige databasene. Disse 68 landene står for 95 % av mødre- og barnedødeligheten globalt.

  Dette er en omfattende rapport. Vi får en oversikt over inkluderte land med noen utvalgte temaer under demografi og mor-barn-helse, bl.a. fødselsomsorg, ernæring, vaksinasjon, fordeling, helsesystem og fordelingspolitikk. Rapporten er vakkert illustrert med fotografier, og det er oversiktlige figurer med god fargebruk. Tabellene og figurene fungerer godt som oppslagsverk.

  I rapporten diskuterer man i hovedsak fremdriften av tusenårsmål fire og fem, og man retter også søkelyset mot andre tusenårsmål, slik som én, seks og sju: fattigdomsbekjempelse, de store folkesykdommene som hiv/aids, tuberkulose og malaria, og miljø. Man konsentrerer seg om dekningen av intervensjoner som er nødvendige for å oppnå bedring av mødre- og barnedødeligheten globalt. Også helsesystemutfordringer, fordelingsspørsmål og finansiering av tiltak for å redusere dødeligheten blir diskutert. I nedtellingsserien streber organisasjonene etter å gi en mer kompleks analyse av dødeligheten der de har tilgjengelig tallmateriale. En oversikt over deres metoder og arbeider finner vi på Internett (1).

  Det har vært fremgang i reduksjonen av barnedødelighet globalt, men fremdeles dør 8,8 millioner barn under fem år årlig. Av disse dør 40 % i løpet av første levemåned. To tredeler av disse dødsfallene kunne vært unngått med dokumenterte og billige intervensjoner. 19 av 68 land ligger godt an til å nå målene, mens de øvrige ligger dårlig an. Det er manglende fremskritt i store deler av Afrika sør for Sahara. Fremdeles er lungebetennelse og diaré de store dødssykdommene, mens underernæring bidrar til minst en tredel av alle dødsfall. I denne sammenhengen er tidlig initiert fullamming ekstremt viktig. Riktig intervensjon ved diaré og lungebetennelse, bl.a. oral rehydrering og riktig bruk av sink og antibiotika, er livreddende. Fremgang for å nå tusenårsmål sju C om bedrede sanitær- og drikkevannsforhold er derfor avgjørende for å nå mål fire og fem.

  Man omtaler også mødredødelighet og fremholder blødning og hypertensjon som de største farene. Kontinuitet i omsorgen fra før fødselen, gjennom svangerskapet og fødselen, nyfødtperioden og frem til femårsalderen bør styrkes. Ungdomssvangerskap er globalt svært utbredt og risikabelt. Utdanning og prevensjonstilgang bør styrkes for å bedre situasjonen.

  Rapporten er interessant og nødvendig lesning for alle med interesse for mors og barns helse. Den er veldokumentert og gir nyttige perspektiver. De som har lest slik litteratur regelmessig de siste årene, vil kjenne igjen mye av innholdet, men glede seg over en forbedret og oversiktlig fremstilling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media