Jobb for personer med psykiske plager

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schafft, Angelika

  Å få seg en jobb

  Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. 128 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2010. Pris NOK 328

  ISBN 978-82-446-2012-3

  Boken er basert på gjennomgang av nyere skandinavisk faglitteratur om arbeidsintegrering og psykiske lidelser og kunnskap fra prosjekter i Norge. Den er aktuell for helsearbeidere i psykisk helsevern, ansatte i velferdsapparatet og offentlig forvaltning, pasienter og pårørende og kanskje spesielt for politikere som må prioritere hvilke gode tiltak og prosjekter som skal få offentlig støtte. Forfatteren er utdannet cand.polit. og er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

  Boken er inndelt i seks kapitler med korte avsnitt og med en god oppsummering etter hvert kapittel. Den er velskrevet og lettlest til tross for at den har svært nøktern layout og er helt uten illustrasjoner. Gjennomgang av de mange igangsatte tiltak og prosjekter fra forskjellige etater, og i hvilken grad disse er koordinert, har fått bred plass. I de to siste kapitlene er det oppsummert hvorfor noen tiltak virker godt og noen dårlig og hva som er utfordringene videre for å øke arbeidsdeltakelsen hos personer med psykiske lidelser. Til tross for mange ulike tiltak er antall «yrkeshemmede» med en psykisk diagnose tredoblet fra 1994 til 2005 – de fleste av disse har en såkalt «lettere» psykisk lidelse. Mange har en uførhet som er «situasjonsbetinget», dvs. at en person kan gjøre en god innsats på en trygg og god arbeidsplass, mens vedkommende i en annen jobb ikke fungerer i det hele tatt. Temaet er således svært viktig, både for den enkelte pasient og for samfunnet.

  Forfatteren er kritisk til den tradisjonelle «trappetrinnstenkingen», der det psykiske helsevern først skal gjøre pasienten frisk(ere) og deretter skal andre instanser komme inn og hjelpe til med å skaffe arbeid og bolig m.m. Arbeidsintegrering i tilrettelagt arbeid der behandling og arbeidstrening går hånd i hånd, såkalt «supported employment», ser ut til å gi bedre resultater. Tett individuell oppfølging er viktig for å etablere og fastholde et jobbforhold – god personkjemi mellom jobbkonsulent eller «los» er avgjørende. Det er også viktig at tiltakene ikke vanskeliggjøres av byråkratiske hindre mellom stat, kommune og helsevesen. De må heller ikke være for kortvarige. Ofte kjenner de ulike instansene ikke godt nok til hverandres oppgaver og regler for bistand. Og det hjelper lite at «arrangørene» opplever prosjekter som «vellykkede» hvis brukerne står på stedet hvil når prosjektperioden er over! Målet må være ordinært «ordentlig» arbeid (enten heltid eller deltid, eventuelt med skikkelig støtte til arbeidsgiver) og ikke bare at personene skal ha «noe å pusle med».

  Boken anbefales til alle som er interessert i å bedre den lave arbeidsdeltakelsen hos personer med psykiske lidelser og spesielt til dem som skal planlegge og bevilge penger til videre tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media