Drikkevann og sanitærforhold – blir det bedre?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Progress on sanitation and drinking-water

  2010 update. 55 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 20

  ISBN 978-92-4-156395-6

  Dette er en oppdatert rapport om verdens drikkevann og sanitærforhold. Oppdaterte rapporter utgis annethvert år. Målgruppen er politikere, giverorganisasjoner og institusjoner som jobber med å oppgradere vann- og sanitærforhold nasjonalt og internasjonalt. Målet er å rapportere hvordan verden ligger an i forhold til tusenårsmålet om å redusere andelen som ikke har tilgang til trygge drikkevann- og sanitærforhold, til halvparten innen 2015. Da dette målet sannsynligvis ikke kan nås, er neste mål å akselerere tilgangen til trygge vann- og sanitærforhold til å gjelde alle innen 2025.

  Rapporten er på 55 sider og omfatter en landbasert oversiktstabell med basisinformasjon om vann- og sanitærforhold og illustrasjoner på verdensdelenes tilgang på vann og sanitærutstyr fra 1990 til 2008. Den har fem hovedkapitler, hvor tusenårsmålet, urbane/rurale forskjeller, geografiske og tidsmessige faktorer, sosiale ulikheter og metodologiske utfordringer blir nevnt. Illustrasjonene er vakre på kraftig papir, der flotte, store fotografier deler kapitlene. Figurene har god fargebruk.

  I hvert kapittel tar man systematisk for seg sanitær- og vannforholdene globalt. Kartillustrasjoner, stolpe- og kakediagrammer blir mest benyttet. Det er derfor summarisk, statistisk informasjon som blir gitt.

  Det er fremdeles 2,6 milliarder mennesker som ikke har tilgang til forbedrede sanitærforhold, og det er store forskjeller mellom verdensdelene. Afrika sør for Sahara har vist liten fremgang på utbygging av sanitærforhold. Fremdeles har 884 millioner mennesker ikke tilgang til forbedrede drikkevannskilder. Det er for hvert kontinent store forskjeller mellom landene i tilgang til trygt drikkevann. Verden vil ikke nå sitt tusenårsmål for forbedring av sanitærforhold, men ligger godt an i forhold til å nå målet om trygt drikkevann. Utviklingen i store populasjoner som Kina og India, påvirker i stor grad global oversiktsstatistikk. Det er en global trend at det er store forskjeller mellom by og land og at mennesker på landsbygda får tilgang til forbedrede fasiliteter i mindre grad enn i byene. Det er også en stor utfordring at befolkningsveksten i byene er så stor at på tross av utbygging av fasiliteter har byene relativt sett en dårlig fremgang. Av de som må hente vann, er 64 % kvinner og 24 % menn. Det må også bemerkes at 12 % er barn: 8 % jenter og 4 % gutter.

  I rapporten, som er fritt tilgjengelig på Internett (1), gir man en interessant global oppsummering av verdens vann- og sanitærforhold. Den er summarisk, og man gis ingen dypere statistiske analyser. Resultatene diskuteres også minimalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media