Faste stillinger og ny overenskomst

Torunn Janbu, Om forfatterne
Artikkel

Vi gleder oss over helseministerens beslutning om faste stillinger for leger i spesialisering. Enighet om ny overenskomst med Spekter bidrar også til stabile arbeidsforhold og ro til å gjøre jobben som lege.

Et omfattende arbeid i Legeforeningen og med helsemyndighetene har gitt resultater. Helseministeren slo nylig fast at flest mulig leger i spesialisering i sykehus skal få tilbud om faste stillinger. Hun har allerede tatt kontakt med de regionale helseforetakene og bedt dem sette i gang arbeid med dette. Det er også gledelig at hun ber de regionale helseforetakene redusere bruken av vikariater. Gjennom denne avgjørelsen følger hun opp regjeringens erklæring om at faste stillinger bør være regelen i offentlig sektor. Ministeren skal ha ros for rask og klok håndtering av denne saken.

Faste stillinger vil styrke pasientsikkerheten og bedre arbeidsmiljøet i sykehus. Usikre ansettelsesforhold vet vi har negativ innvirkning på rapportering om sviktende organisering og uheldige hendelser. Stort arbeidspress i sykehusene og stadige omstillinger gjør det ytterligere påkrevet med en åpen kultur både om feil og gode erfaringer. Fast ansettelse gir legene forutsigbarhet i arbeidssituasjonen og i familielivet. Det gir arbeidsgiver forutsigbarhet i oppbygging av gode fagmiljøer og vil virke positivt på rekrutteringen til mindre sykehus, noe også ministeren påpeker. Gravide leger har i mange år opplevd å miste sin midlertidige ansettelse pga. svangerskapspermisjon. Legeforeningen har fått gjennomslag når disse sakene kommer til likestillingsnemnda. Etter ministerens klare beslutning både om faste stillinger og redusert bruk av vikariater, håper jeg vi nå har sett den siste overtredelsen av likestillingsloven. Legeforeningen har kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å bidra i det videre arbeid med implementering av faste stillinger og tilknyttede utdanningsmodeller. Leger er ikke praksisarbeidere. Vi er godt fornøyd med at Arbeidsdepartementet har kommet til samme konklusjon som oss. I brev til Akademikerne støtter de vår tolkning av arbeidsmiljøloven slik at det ikke er noen generell adgang til å ansette akademikere som spesialiserer seg midlertidig i praksisstilling. Arbeidsdepartementet påpeker også at «Skulle bestemmelsen forstås i en mer utvidet betydning ville det lett uthule det alminnelige oppsigelsesvern etter loven». HOD får ansvar for den videre prosess og vurdering av implikasjoner.

Forhandlingene med Spekter ble avsluttet med enighet 30. september. Årets overenskomstrevisjon var preget av store utfordringer knyttet til arbeidstid og arbeidssted, samt utarbeidelse av nye lokale B-deler for sammenslåtte helseforetak som Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF. Legeforeningen fant løsninger på disse utfordringene i samarbeid med Spekter og lokale arbeidsgivere. Lokale og sentrale tillitsvalgte og Legeforeningens sekretariat fortjener alle en stor takk for det omfattende arbeidet som er nedlagt. Spekter og Legeforeningen har avtalt prosjektarbeid om utfordringer knyttet til arbeidssted og arbeidstid. Partene understreker målet om faglig gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen. Både legens og arbeidsgivers behov for forutsigbarhet skal ivaretas. Arbeidet vil inkludere lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere med kartlegging, seminarer og ev. pilotforsøk. Dette vil gi oversikt over reelle behov og grunnlag for utvikling av spesialisthelsetjenesten. Det skal også arrangeres et seminar om betydningen av kontinuerlig kompetanseutvikling for leger.

Arbeidsmiljøet på sykehus er langt fra godt nok, på alt for mange steder. Faste stillinger og enighet om avtaler er viktige skritt på forbedringsveien.

Anbefalte artikler