De vanskelige valgene

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Nordland Legeforening og Helse Nord RHF inviterte i september til debatt om tøffe etiske dilemmaer i helsevesenet: Når blir behandlingen mer til skade enn til gavn for pasienten?

I panelet. Fra v. Jan Norum, Odd Eidner, Pernille Brusgaard, Sven Haakon Urving og Anette Fosse. Foto Tove Myrbakk

Nesten 100 leger, annet helsepersonell og pårørende møtte frem for å debattere viktige etiske problemstillinger som helsevesenet må håndtere nesten daglig. Uken før møtet hadde lokale medier mye fokus på temaet. Ulike etiske perspektiver ble presentert både gjennom reportasjer og kronikker.

Sykehjemsmedisin fikk relativt stor plass på møtet. Rundt 40 % av de som dør i Norge i dag dør på sykehjem og i fremtiden vil enda flere dø hjemme eller på sykehjem. Dette vil kreve avklaringer og kompetanseoppbygging i førstelinjen.

– Å la være å behandle for å redde liv kan være bra, men det har sykehusene store problemer med å få til. På Smestadhjemmet der jeg jobber, har vi systematisk aktive inntakssamtaler der vi prøver å forberede pårørende og pasienter på døden. Vårt fokus er på verdighet og lindring, sa sykehjemslege Pernille Brusgaard.

Intensivoverlege Sven Haakon Urving mener også akuttmedisinen må akseptere at noen ganger er det best å la pasienten dø.

Anette Fosse har som fastlege fulgt mange alvorlig syke og døende pasienter som har hatt sin terminale fase hjemme.

– Vi som jobber i primærhelsetjenesten skal sikre at disse har et tilbud som er trygt og godt, sa hun.

Prostiprest Odd Eidner delte raust både av sine profesjonelle og personlige erfaringer.

– Det er viktig å sette fokus på dette temaet. Som prest i Bodø må jeg nesten daglig forholde meg til døden. Som pappa til tre unger har jeg også opplevd på nært hold de etisk vanskelige vurderingene som dere som fagfolk står i. Teknologien skaper utfordringer, og teknologi uten etikk er farlig. Noen ganger skal vi kanskje ikke gjøre noe og kjenne på hjelpeløsheten. Det kan åpne for de gode samtalene.

Jan Norum har vel 20 år i kreftomsorgen bak seg før han ble fagdirektør i Helse Nord. Han fikk selv kreft for noen år siden, men er i dag frisk.

– Vi har opplevd store gjennombrudd i kreftbehandlingen de siste tiårene med bedre lindring og forlenget liv for de aller fleste som blir syke. Men dette har igjen skapt en forventning i befolkningen som jeg som fagdirektør må styre gjennom å prioritere mellom de mulighetene vi har til rådighet i dag, sa han.

Møtet viste med all tydelighet at både helsepersonell, pårørende og andre har behov for refleksjon og debatt om temaer som berører de store spørsmålene i livet. Nordland legeforening er godt fornøyd med å være tilrettelegger for slike refleksjoner.

Anbefalte artikler