Omfattende bruddskader etter kramper

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi leste med stor interesse artikkelen i Tidsskriftet nr. 11/2010 om en 59 år gammel mann som fikk store bekkenskader etter et anfall med kramper på grunn av hypoglykemi (1). Krampeanfall er en relativt vanlig hendelse i sykehjem (2). Mange sykehjemsbeboere har tablettbehandlet diabetes type 2 med fare for hypoglykemi (3), og sykehjemsbeboere har også høy forekomst av osteoporose (4).

  Vår pasient var en kvinne i 80-årene som ble innlagt i den ortogeriatriske enheten med omfattende bruddskader. Sykehistorien var uklar og vi var en stund i tvil om dette var en hendelse som burde meldes til politi og helsetilsyn. Imidlertid fikk vi etter noen telefoner til sykehjemmet mer klarhet i hendelsesforløpet, og et litteratursøk sa oss at slike hendelser forekommer (5). Pasienten hadde diabetes type 2 som var behandlet med perorale antidiabetika 1. Hun hadde en moderat demenstilstand, var svært lite mobil og måtte hjelpes opp fra seng til stol eller rullestol. Hun fikk så, under morgenstell i seng, et generalisert krampeanfall som førte til respirasjonsstans. Det ble kortvarig gjort hjerte-lunge-redning, men hun kom raskt til seg selv. Etter dette var hun medtatt og etter hvert påvirket av smerter i hele kroppen. Hun ble tilsett av lege, men det ble først neste dag reist mistanke om bruddskader, og mobil røntgenundersøkelse ble da rekvirert. Hun hadde disloserte pertrokantære brudd i begge femur samt et dislosert brudd i høyre øvre humerus. Alle brudd ble kirurgisk behandlet i én seanse.

  Pasienten kom seg godt og kunne tilbakeføres til sykehjemmet etter ti dager. Under sykehusoppholdet hadde hun hypoglykemi, og antidiabetika ble seponert. Det er imidlertid usikkert om krampeanfallet var forårsaket av hypoglykemi. Dette ble mistenkt i sykehjemmet, og hun fikk derfor sjokolade i munnen når hun våknet til. Blodsukker ble like etter målt til 6,4 mmol/l. Trolig hadde hun avansert osteoporose. Beintetthetsmåling (DEXA) av ryggsøylen viste ikke nedsatt beintetthet. Målinger kunne ikke gjøres i hoftene på grunn av bruddene, slik at dette ikke ble helt avklart.

  Vi mener denne hendelsen viser at ved krampeanfall hos eldre pasienter i sykehjem må man ha i mente at alvorlige bruddskader kan oppstå og at det bør være rutine å undersøke grundig pasienter som har hatt kramper for å se etter bruddskader.

  Pasientens hjelpeverge har gitt samtykke til at innlegget blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media