Praktisk om gastrointestinal blødning

Tore Grimstad Om forfatteren
Artikkel

Pryor, Aurora D.

Pappas, Theodore N.

Branch, Malcolm Stanley

Gastrointestinal bleeding

A practical approach to diagnosis and management. 223 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 189

ISBN 978-1-4419-1692-1

Gastrointestinal blødning er, tross fallende forekomst, fortsatt en utfordring i klinisk praksis og krever en multidisiplinær tilnærming. Selv de mest erfarne endoskopører/intervensjonister kan bli svette på ryggen under håndtering av massiv gastrointestinal blødning. Få nye lærebøker innen emnet er blitt utgitt siste tiår, derfor er denne nye boken et kjærkomment tilskudd til litteraturen. Både redaktørene og forfatterne, fra ulike disipliner, arbeider ved Duke University Medical Center, i North Carolina, USA.

Målgruppen er primært leger under utdanning, men også erfarne kirurger, gastromedisinere og radiologer vil finne nyttig kunnskap. Forfatterne har en praktisk tilnærming ved utredning, diagnose og håndtering av gastrointestinal blødning, og boken er enkelt delt i tre seksjoner: øvre og nedre gastrointestinal blødning, samt gastrointestinal blødning fra ukjent fokus. Omtalen av etiologi omfatter et eget avsnitt om uvanlige blødningsårsaker. Foruten sentrale tema som ulcusblødning, oesophagusvariceblødning og kolitt- og tumorblødninger, er også blødning fra gallegang og pancreas omtalt. Kapitlene er logisk og strukturert oppbygd. En kort teoretisk bakgrunn etterfølges av diagnostiske og terapeutiske hovedpunkter med medisinske, kirurgiske og radiologiske momenter. Man gjør rede for risikovurderinger. Radiologisk intervensjon, som har fått en større plass i behandlingen de senere årene på bekostning av kirurgi, er grundig omtalt. Referansene er relevante og inkluderer sentrale publikasjoner inntil 2009.

Gastrointestinal blødning er i høy grad et praktisk emne. Det er derfor gledelig at innholdet understøttes av mange instruktive bilder (dog av variabel teknisk kvalitet) og tabeller/figurer som gjør boken variert og lett å få oversikt over. De korte kapitlene og formatet inviterer til bruk i hverdagen.

Totalinntrykket er at dette er en bred og meget praktisk gjennomgang av temaet gastrointestinal blødning, og jeg anbefaler boken for alle utdanningskandidater i gastrofaget. Noen aspekter kunne vært bedre belyst, bl.a. kunne selektive serotoninreopptakshemmere vært omtalt i større grad under medikamentårsaker til øvre gastrointestinal blødning. Endelig ville en medfølgende DVD med klipp fra ulike blødningskasus gitt et ytterligere pedagogisk løft.

Anbefalte artikler