Oppmerksomhet like bra som medisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Okskarbazepin, et antiepileptikum, er et mulig alternativ til antipsykotika i behandling av uro hos pasienter med demens. Men litt mer oppmerksomhet gir samme effekt.

  30 – 50 % av alle som får en demenssykdom, utvikler en eller annen form for uro og aggresjon. Dette er en stor belastning både for pasienten, pårørende, helsepersonell og medpasienter. Uro og aggresjon ved demens behandles ofte med antipsykotika. Siden disse har begrenset effekt, tåles dårlig og kan ha alvorlige bivirkninger, er behovet for alternativer stort.

  Oskar H. Sommer har gjennomført en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multisenterstudie som omfattet 103 pasienter i 35 sykehjem. Studien er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

  – Trileptal ga 39 % bedring etter åtte ukers behandling, målt med agitasjons- og aggresjonsskårene av NPI-NH. Men det overraskende var at placeboeffekten var like god, over 36 %, til tross for at pasientene ikke hadde samtykkekompetanse og ikke visste at de deltok i en studie. Det kan tyde på at den lille ekstra oppmerksomheten både pasienten og pleierne får under en studie, med jevnlige besøk fra spesialisthelsetjenesten, minsker behovet for medisiner. Studien viser med andre ord at det ikke bare trengs bedre medikamenter, men også flere kompetente hender i eldreomsorgen, sier Sommer.

  Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.8. 2010, med avhandlingen Agitation in patients with dementia – challenges in diagnosis and treatment.

  Ordforklaringer

  Trileptal: Er en videreutvikling av Tegretol, men byr ikke på så store interaksjonsproblemer som dette. Det er bedre egnet til bruk hos personer med demens, som i gjennomsnitt tar mer enn seks forskjellige medikamenter.

  NPI-NH: Neuropsychiatric Inventory, Nursing-home Version er ett av to mye brukte intervjuverktøy til måling av atferdssymptomer og psykiske symptomer ved demens. Sommer har sammenliknet dette med det urofokuserte verktøyet BARS (Brief Agitation Rating Scale), og funnet at det enklere og kortere verktøyet BARS var mye bedre egnet til å måle forandring i urosymptomer under behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media