Usedvanlige metodeutfordringer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjærum, RG

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  Metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming. 270 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-15-01615-3

  Antologien Usedvanlig kvalitativ forskning er redigert av Rikke Gürgens Gjærum. Den består av bidrag fra ni forfattere med samfunnsvitenskapelig og pedagogisk bakgrunn, og de fleste har tilknytning til Høgskolen i Harstad. Målgruppen er studenter på masternivå og forskere med interesse for kvalitativ forskning om hvordan det er å leve med utviklingshemning. Forfatterne gir ingen presis definisjon av hva de legger i begrepet «utviklingshemning». Tittelen signaliserer et perspektiv hvor man er mer interessert i å avdekke det usedvanlige enn å ordne virkeligheten med basis i diagnostiske kategorier. I det innledende kapitlet peker Karl Elling Ellingsen og redaktøren på behovet for mer kunnskap om hvilke erfaringer personer med utviklingshemning har med eget liv og møtet med hjelpeapparatet.

  Den første delen omhandler teoretiske perspektiver, og den andre delen består av såkalte «pragmatiske metodereiser». Bidragsyterne peker bl.a. på særskilte etiske spørsmål innen kvalitativ forskning om utviklingshemning, utfordringer knyttet til å intervjue personer med redusert kognitiv funksjon, og nytten av å kombinere ulike metoder for datainnsamling. Flere av tekstene har en refererende stil, og en del kapitler kunne ha vært tydeligere avgrenset. Et kapittel om bruk av fokusgrupper inneholder eksempelvis en redegjørelse for generelle prosedyrer for transkripsjon og fortolkning av data. Når man leser hele boken, blir det en del gjentakelser, særlig av teoretiske referanser og perspektiv. Det er en del interessante eksempler, men forfatterne kunne i enda større grad ha forankret kapitlene i egen forskning, hvor de gjorde rede for aktuelle forskningsspørsmål, gruppen man studerte, hvordan man planla datainnsamling, og hvordan man håndterte utfordringer man møtte underveis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media