Gir juridisk bistand til medlemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger kan ende i situasjoner der juridisk bistand er nødvendig. Som medlem av Legeforeningen kan man henvende seg til sin tillitsvalgte og til sekretariatet for å få hjelp. I tillegg eksisterer det en rettshjelpsordning som åpner for økonomisk støtte til advokat.

  Leger må i økende grad forholde seg til rettslige reguleringer. Legene må forholde seg til regler som autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven (eks. taushetsplikt, meldeplikt, informasjonsplikt), som ansatt (eks. begrensninger i bierverv) og som næringsdrivende (eks. elektronisk innsending av regningskort til trygden, finansieringsordninger, driftsavtaler, erstatningskrav fra pasienter). Lovbestemte pasientrettigheter er en ønsket utvikling, men bidrar også til en rettsliggjøring av legens yrkesutøvelse.

  Medlemmer av Legeforeningen som har behov for å rådføre seg om juridiske spørsmål bør i de fleste tilfeller henvende seg til en tillitsvalgt. Legeforeningens tillitsvalgte er skolert til å håndtere slike henvendelser. De har ofte bred og god erfaring, og kan være gode støttespillere i ulike typer saker.

  I en del tilfelle vil tillitsvalgte ikke vil kunne gi bistand, eller bare gi bistand i de innledende faser av saken. Da aktualiseres behovet for bistand fra Legeforeningen sentralt.

  Bistand fra Legeforeningen

  Bistand fra Legeforeningen

  Legeforeningens sekretariat har juridisk og økonomisk spisskompetanse på de rettsområdene leger kommer i kontakt med under sin yrkesutøvelse. Derfor bør man kontakte sekretariatet, før man eventuelt søker hjelp annet sted. Eksempler på slike rettsområder er helserett (forskrivning, journalføring, taushetsplikt, tilsynssaker), individuell arbeidsrett (både for ansatte leger, og for næringsdrivende leger som har ansatte), kollektiv arbeidsrett (bl.a. omstillingsprosesser og håndtering av overenskomster/tariffavtaler der leger er ansatt, og der næringsdrivende leger møtes med krav om dette fra sine ansattes organisasjoner). Et praktisk viktig unntak er skatte- og regnskapsrelaterte spørsmål, som i utgangspunktet faller utenfor den bistand som gis fra Legeforeningen.

  Alle medlemmer av Legeforeningen som henvender seg til sekretariatet har krav på å få en vurdering av saken sin, men det er ikke ensbetydende med ubegrenset tilgang til gratis juridisk kompetanse. En vurdering vil innebære at jurister i sekretariatet gjennomgår og vurderer hovedtrekkene i en henvendelse, og vurderer hvorvidt, og eventuelt hvordan, Legeforeningen kan yte bistand. Om Legeforeningen vil håndtere saken videre på medlemmenes vegne eller kun gi råd i forbindelse med medlemmenes egen håndtering av saken varierer med behovet. Som eksempel vil Legeforeningen i saker om gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold ofte representere legen utad enten det er i rollen som arbeidsgiver eller arbeidstaker. I tilsynssaker er derimot hovedregelen at sekretariatet kan bistå med en gjennomlesning av utkast til medlemmets egen redegjørelse til tilsynsmyndighetene, samt eventuelt bistand i forbindelse med utforming av klage på avgjørelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media