Sekvensiell kjemoterapi best

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kombinasjonsbehandling av lymfeknutepositiv brystkreft bør gis i separate sykluser.

  Kombinert kjemoterapi med antrasykliner og taksaner er gunstig for sykdomsforløp og dødelighet hos kvinner med lymfeknutepositiv brystkreft. Det har hittil vært uvisst om behandlingen bør gis samtidig eller i serie hver for seg.

  I en randomisert studie har Swain og medarbeidere sammenliknet 12 ukers samtidig bruk av taksaner i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid (ACT) og 24 ukers sekvensiell bruk av de samme cytostatika. Tanken var at samtidig, kortere kombinasjonsbehandling ville ha en synergisk effekt og gi færre bivirkninger. Over 5 300 pasienter deltok, og resultatene er nylig publisert (1).

  Pasientene som fikk sekvensiell behandling, hadde bedre resultater både når det gjaldt totaloverlevelse og sykdomsfri overlevelse. Kvinner som gjennomgikk cytostatikaindusert menopause, hadde i så henseende om lag 50 % høyere overlevelse uansett behandling.

  – Funnet er overraskende, siden det gjaldt både østrogenreseptorpositiv og østrogenreseptornegativ sykdom. Tidligere trodde man dette kun gjaldt hos kvinner med østrogenreseptorpositiv sykdom. Grunnen til at amenoré har gunstig effekt også hos disse, kan være at amenoré gir en individuell indikator på medikamentell toksisitet og dermed er en indikator på økt effekt av cytostatika. Ovarial suppresjon kan også endre det kliniske forløpet av østrogenreseptornegativ sykdom, sier overlege og forsker Mette Kalager ved Kreftregisteret.

  – Underveis i studien senket man cytostatikadosene på grunn av fem behandlingsrelaterte dødsfall. Det kan forklare hvorfor effekten av 12 ukers ACT-kur var mindre enn forventet. Det er ingen grunn til å endre dagens retningslinjer i Norge med sekvensiell bruk av taksaner til kvinner med små, lymfeknutepositive svulster, sier Kalager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media