Begrenset behandling av dyre premature?

Brev til redaktøren Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 11/2010 beskriver Dag Bratlid & Anja Nordermoen utviklingen av og kostnadene ved prematurbehandling i Norge de siste tiårene (1, 2). Nyfødte med fødselsvekt < 1 000 g sies å være «den dyreste pasientgruppen av noe størrelse som behandles ved norske sykehus» (2). I en redaksjonell kommentar (3) hevder Dag Helge Frøisland at vi bør begrense behandlingen av disse.

  I 2007 kostet behandlingen av en ekstremt prematur ved St. Olavs hospital drøyt 900 000 kroner (2). Frøisland hevder at «for dem som er født etter 23 og 24 uker er det lav overlevelse» (3). I den norske prematurkohorten fra slutten av 1990-årene overlevde hhv. 39 % og 60 % av dem som ble født etter hhv. 23 og 24 ukers svangerskap (4). For hvilke andre pasienter med en ellers dødelig sykdom vil en overlevelse på 40 – 60 % bli karakterisert som «lav»?

  Etter pasientrettighetsloven har premature samme rett til behandling som andre. Hvis «lav overlevelse» er et argument for ikke å behandle disse, må det også kunne appliseres på andre pasientgrupper. Pasienter med pancreaskreft, som har en overlevelse på hhv. ca. 20 % og 10 % etter hhv. ett og fem år, bør kanskje ikke tilbys behandling? Utgiftene til avansert kreftbehandling kan komme opp i flere hundre tusen kroner i året. Skal vi slutte med dette?

  Nyfødtintensivmedisinen hevdes å være noe av det mest kostnadseffektive som tilbys av avansert medisin (5). Amortisert over et livsløp blir kostnadene per kvalitetsjustert leveår (QUALY) for en prematur ganske beskjedne. 90 % av utgiftene i en nyfødtintensivenhet brukes på dem som utskrives levende. De som dør, dør etter kort tid, mens overleverne ligger lenge. Tallene fra St. Olavs hospital bekrefter dette (1). Innen voksenintensivmedisinen er forholdet motsatt, i hvert fall i USA – de som blir friske, skrives ut raskt, og de som dør, ligger lenge (6) og koster mye (7).

  Noen av dem som overlever ekstrem prematuritet betaler en pris i form av nedsatt funksjonsevne. Likevel synes de at livet har kvaliteter og verdi (8). Kanskje vi bør slutte med å diskriminere premature i Norge?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media