Oppdatert om ondartete leversvulster

Oddvar Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Clavien, P-A

Malignant liver tumors

Current and emerging therapies. 576 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 175

ISBN 978-1-4051-7976-8

Utredning og behandling av maligne leversvulster er et fagfelt som endres raskt. Gårsdagens «sannheter» kan i dag være tapte muligheter for pasientene våre – det gjelder å holde seg oppdatert og samarbeide multidisiplinært.

Malignant liver tumors ble utgitt første gang i 1999 og foreligger nå i tredje utgave. Pierre-Alain Clavien, hans åtte medutgivere og 82 andre bidragsytere fra velrenommerte institusjoner verden over har lagt ned et betydelig arbeid i revisjonen; samtlige kapitler er oppdatert, og 16 nye kapitler er lagt til. De dekker emner som anatomi, histopatologi, epidemiologi, det naturlige forløpet til de viktigste kreftformene, kirurgiske strategier, økonomiske aspekter og nye behandlingsmuligheter. Hele spekteret av maligne leversvulster er dekket gjennom 44 kapitler i seks hoveddeler/seksjoner.

Det nye, og glimrende, innledende kapitlet om anatomi og terminologi er skrevet av Steven M. Strasberg og likner til forveksling det han skrev i en annen bok, mange av illustrasjonene er også hentet frem igjen (1). I de påfølgende tre hoveddelene får vi en gjennomgang av epidemiologi og diagnostikk, systemiske og regionale behandlingsformer, reseksjon, ablasjon og transplantasjon. Teksten er stort sett lettlest og poengtert, med oppdaterte referanser og en lett kirurgisk slagside. En viss tematisk overlapping er vanskelig å unngå. Den forrige utgaven ble kritisert for at den manglet konkrete terapianbefalinger. Det har man nå forsøkt å imøtekomme med en seksjon med retningslinjer for behandling. I nest siste del presenterer man mulige fremtidige behandlingsmetoder, bl.a. virusbaserte metoder for genterapi (som har vært «lovende» lenge) og molekylært rettet behandling (hvor en del allerede er vel etablert). Et svært nøkternt kapittel om alternativ og komplementær behandling kunne like gjerne vært plassert i den avsluttende bolken, som dekker forskjellige sider ved temaet som ikke er omtalt ellers. Kapitlet om levermetastaser fra andre enn kolorektale og nevroendokrine svulster kunne med fordel vært utvidet og berørt flere kreftformer. Leversvulster hos barn, gravide og eldre, og hos pasienter med spesielle problemstillinger som steatohepatitt, hjertesykdom og immunsvikt, er omtalt. Vi får også et gløtt av et globalt perspektiv med en oversikt fra Asia (Japan), Sør-Amerika og Afrika. Kollegene på anestesisiden kan gjerne tipses om kapitlet om anestesi ved leverkirurgi. Endoskopisk behandling ved maligne leversvulster, f.eks. stenting, er knapt tematisert.

Boken er trykket på godt papir, og innbindingen er solid og tiltalende. Illustrasjonene er blitt bedre. Det er flere tegninger, fotografier, tabeller og diagrammer som supplerer og utdyper poenger i teksten.

Malignant liver tumors gir en bred og oppdatert oversikt over diagnostikk og behandling av maligne primære og sekundære leversvulster. Den anbefales til alle med interesse for emnet og bør i hvert fall kunne finnes på sykehusbiblioteket.

Anbefalte artikler