Kortfattet og godt om akuttkardiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myerson, SG

  Choudhury, RP

  Mitchell, AR

  Emergencies in cardiology

  2. utg. 456 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 22

  ISBN 978- 0-19-955438-6

  Denne utgivelsen inngår i en serie fra Oxford University Press som omhandler «Emergencies» i ulike medisinske fagfelt. Formatet er egnet for lommen, den er innbundet i plast og har en innholdsfortegnelse som gjør det lett å finne frem. Det er tre hovedavsnitt. Første avsnitt består av fem symptomorienterte kapitler. Stikkordsmessig beskriver man hvordan pasienter med sirkulasjonskollaps, brystsmerter, dyspné, synkope og palpitasjoner skal vurderes. Disse kapitlene har størst nytte som huskelister som kan redusere risikoen for å glemme viktige differensialdiagnoser. Det neste avsnittet utgjør hoveddelen og består av 16 kapitler hvor spesifikke tilstander som akutt koronarsyndrom, akutt hjertesvikt, arytmier og andre emner omtales. Kardiologiske problemer under svangerskap og i forbindelse med kirurgiske inngrep har egne kapitler, det samme gjelder akutte tilstander ved medfødte hjertefeil.

  Forfatterne lykkes i å komme med mye relevant informasjon på relativt få sider. Bruk av stikkord, oversiktlige tabeller og en del enkle, men gode illustrasjoner gjør stoffet lett tilgjengelig, samtidig som det er utfyllende. Man omtaler symptomer, kliniske funn, diagnostiske og behandlingsmessige tiltak. Behandlingen beskriver man detaljert med angivelse av medikamentvalg og dosering. De anbefalingene som forfatterne gir, samsvarer stort sett med norske behandlingstradisjoner, men noen unntak finnes. Det er f.eks. ikke fullt samsvar mellom bokens og den gjeldende norske algoritme for hjerte-lunge-redning. På et annet sted anfører man at pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt ikke kan kjøre bil den første måneden.

  I det siste avsnittet beskriver man kortfattet en del praktiske prosedyrer som er relevante i akutt kardiologi (sentral venepunksjon, Swan-Ganz-kateter, temporær pacemaker, arteriekran, perikardtapping, aortaballongpumpe). I siste avsnitt er det også en samling av typiske EKG-eksempler fra flere tilstander. Kvaliteten på EKG-eksemplene er noe varierende.

  I serien av ulike oppslagsmuligheter, både i bokform og på nett, fremstår denne boken som et godt alternativ. Den vil ha størst nytte for den litt ferske primærvakten på en medisinsk avdeling hvor akutt kardiologi utgjør en stor del av de vaktmessige utfordringene. Den medisinske bakvakten som ikke har kardiologi som sitt primære felt, vil også finne den anvendelig. Deler vil også være hensiktsmessige for hjertespesialisten når det er behov for en rask repetisjon og oversikt over mindre vanlig forekommende tilstander.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media