Gode eksempler fra internasjonal forskningsetikk

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Cash, R

Wikler, D

Saxena, A

Casebook on ethical issues in international health research

209 s, ill. Genève: WHO, 2009. Pris USD 40

ISBN 978-92-4-154772-7

Når er det etisk forsvarlig å bruke placebo? Kan man lure forsøkspersoner? Kan de forskningsetiske prinsippene tilpasses lokale forhold eller gjelder de absolutt? Hvilke plikter har forskere overfor forsøkspersoner? Dette er bare noen av de mange utfordrende spørsmålene som drøftes i denne kasuistikksamlingen fra WHO.

Selv om samlingen spesielt er rettet mot dem som underviser i forskningsetikk, vil den være interessant for langt flere. Gjennom 64 nøye utvalgte kasuistikker dekkes et bredt spekter av vanskelige forskningsetiske utfordringer. Hver kasuistikk etterfølges av konkrete spørsmål som går til kjernen av de forskningsetiske problemene. Kasuistikkene baserer seg på konkrete eksempler som er mer eller mindre avidentifiserte.

Kasuistikkene er delt i bolker som belyser ett hovedtema, slik som skille mellom forskning og ikke-forskning, etiske utfordringer knyttet til studiedesign, vurdering av nytte og risiko, informert samtykke, konfidensialitet, rett til privatliv, «beste alternative behandling», og forskernes ansvar.

Hver bolk starter med en kort innledning som belyser temaet og de viktigste problemstillingene. Her trekkes de viktigste historiske linjene, og sentrale forskningsetiske prinsipper blir fremhevet. I tillegg får leseren en kort bibliografi til relevante publikasjoner for fordypning.

Kasuistikkene er hentet fra internasjonal forskning og forsøker å bryte med 90 – 10-skillet innen internasjonal forskning, der 90 % av ressursene går til forskning på tilstander som rammer 10 % av jordens befolkning. Gjør dette boken bare relevant for 10 % av norsk forskning? Svaret er nei. Dels fordi den ikke helt frigjør seg fra 90 – 10-skillet og dels pga. økende globalisering og pluralisering av den norske befolkningen.

Med unntak av noen vitenskapsteoretiske blundere, som at hypoteser lar seg bekrefte ved empirisk testing, er dette en flott samling kasuistikker. De burde glede mange, langt ut over dem som underviser i forskningsetikk, eller som er medlemmer av forskningsetiske komiteer.

Anbefalte artikler