Profylakse ved koronarstent

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er fortsatt uavklart hva som er beste platehemmende behandling ved medikamentavgivende stent.

Fordeler og ulemper ved platehemmende behandling etter implantasjon av medikamentavgivende koronarstenter er ikke entydig klarlagt. I to intervensjonsstudier ble 2 700 pasienter randomisert til lopidogrel kombinert med acetylsalisylsyre eller til acetylsalisylsyre alene (1). Alle pasientene hadde vært symptomfrie i 12 måneder før implantasjonen fant sted.

Data ble analysert samlet etter en median oppfølgingstid på 19 måneder. Hjerteinfarkt og død som følge av hjertesykdom forekom like ofte i begge grupper. Det var heller ingen forskjell når det gjaldt hjerneslag, stenttrombose, større blødninger, behov for gjentatt revaskularisering eller total dødelighet.

– Tidligere studier har vist økt risiko for stenttrombose ved medikamentavgivende stenter. Det er uavklart hvor lang tid etter implantasjonen denne risikoen er økt, med det kan dreie seg om flere år, sier overlege Rune Wiseth ved St. Olavs hospital. – Derfor er resultatene fra denne studien overraskende. Man ville ventet at gruppen med dobbelt platehemming utover anbefalt varighet på 12 måneder kom best ut.

Resultatene av studiene er interessante selv om mye tyder på at de omfattet en lavrisikopopulasjon og enkelte funn kan skyldes tilfeldigheter. De gir ingen avklaring på hva som er optimal behandlingsvarighet med klopidogrel etter implantasjon av medikamentavgivende stent. Studiene er en påminnelse om at mye er uavklart når det gjelder forholdet mellom disse og konvensjonelle stenter, og bekrefter viktigheten av den pågående norske NORSTENT-studien hvor 9 000 pasienter blir inkludert for å sammenlikne langtidsresultater ved bruk av de to stenttypene, sier Wiseth.

Anbefalte artikler