Antipsykotika virker ulikt

Erik Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Det er klare effektforskjeller mellom nyere antipsykotiske legemidler. Det viser en studie fra Bergen.

De antipsykotiske legemidlene olanzapin, quetiapin, risperidon og ziprasidon ble sammenliknet prospektivt i en randomisert, naturalistisk studie (1). Den naturalistiske studiedesignen innebærer at medikamentene er sammenliknet under vanlige kliniske omstendigheter i et heterogent utvalg representativt for pasienter akuttinnlagt i sykehus. Studien ble finansiert via offentlige midler uavhengig av legemiddelindustrien

Alle akuttinnlagte pasienter med psykosesymptomer var med få unntak aktuelle for inklusjon dersom antipsykotisk tablettbehandling var indisert. Til sammen 213 pasienter ble randomisert til de antipsykotiske legemidlene. Videre behandling ble deretter gjennomført i henhold til vanlige kliniske anbefalinger. Pasientene ble fulgt med kontroller i inntil 24 måneder.

Det var ingen forskjeller mellom medikamentene med tanke på tid til bytte eller seponering av opprinnelige medikamenter, varighet av sykehusopphold eller tid til reinnleggelse i sykehus. Quetiapin var overlegent med henblikk på reduksjon av psykosesymptomer, sykdommens alvorlighetsgrad og bedring av generell funksjon. Når det gjelder bivirkninger, var olanzapin assosiert med større økning av livvidde enn risperidon, mens risperidon førte til mer galaktoré enn de andre medikamentene. For øvrige bivirkninger var det små forskjeller.

Studiedesignen muliggjorde inklusjon av en mer representativ pasientgruppe enn vanlig. Resultatene må replikeres i studier med liknende design før sikre konklusjoner kan trekkes.

Anbefalte artikler