Nyttig for pasienter

Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatteren
Artikkel

Folkehelseinstituttet

Fem hefter om psykiske lidelser sett fra et brukerperspektiv

1. Livet med anoreksi. 2. Livet med bipolar lidelse. 3. Å leve med en mann som drikker for mye. 4. Livet med schizofreni. 5. Livet med hypokondri. 19 s x 5, ill. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009. Pris gratis

Heftene er utarbeidet av forskjellige fagfolk og i regi av Folkehelseinstituttet. De retter seg mot pasienter med de ovennevnte diagnosene, men er også nyttige for pårørende og helsepersonell. De er kortfattede og lettleste.

 Først blir de forskjellige lidelsenes karakteristika gjennomgått, med beskrivelse av symptomer, forekomst, årsaksforhold, forventet prognose og behandling. Dernest kommer forskjellige pasientutsagn og forklarende kommentarer knyttet til disse. Refleksjoner rundt det å få en diagnose, hvordan problemene og plagene som følger med lidelsen oppfattes, erfaringer med helsevesenet, hvordan lidelsen påvirker forholdet til andre og forskjellige måter å mestre hverdagen på, er temaene som tas opp. Til slutt gis det en del generelle råd og tips om litteratur til fordypning.

 Fire av heftene er ganske like. Der er pasientenes erfaringer sentrale, mens heftet om alkoholmisbruk tar utgangspunkt i pårørendes situasjon, spesielt ektefelle og barn.

Det særlig verdifulle er «brukernes» egne erfaringer slik de kommer til uttrykk. Det kan være lett å kjenne seg igjen i disse, selv om vi er forskjellige, og de kan gi støtet til ny selverkjennelse. De er også svært nyttige for helsepersonell. Et godt eksempel er en påminnelse fra en av pasientene med bipolar lidelse om at tidspunktet der pasienten er mottakelig for skriftlig informasjon, kan variere fra individ til individ. Informasjonen bør gis muntlig først, hevdes det, og brosjyrer og annet skriftlig materiell er nyttige først når vedkommende er moden for det.

Disse heftene kan også brukes som grunnlag for samtaler mellom helsepersonell, pasienter og pårørende. De anbefales for leger og annet fagpersonell som behandler pasienter med de aktuelle psykiske helseproblemene.

Anbefalte artikler