Givende bok om hypertensjon

Åsmund Reikvam Om forfatteren
Artikkel

Cheriyan, J

McEniery, C

Wilkinson, IB.

Hypertension

313 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 38

ISBN 978-0-19 – 922955-0

Omtrent 30 % av den voksne befolkningen i industrialiserte land har hypertensjon, som er en viktig årsak til prematur sykelighet og død. Korrekt behandling er derfor viktig. Forfatterne innleder med en oversikt over symboler og brukervennlige forkortelser. Boken er delt inn i åtte oversiktlige kapitler og har en praktisk tilnærming til patofysiologi, diagnostikk, undersøkelse, risiko, prognose og behandling, både hos eldre, middelaldrende, barn og personer med diabetes. Figurer, bilder og flytdiagrammer er tallrike og fremhever og supplerer teksten på en utmerket måte. Et spesielt kapittel er viet sekundær hypertensjon, og her er omtalen omfattende og oversiktlig og ledsaget av en rekke utmerkede illustrasjoner i farger. I dette kapitlet berøres også noen sjeldne tilstander som kanskje ikke har så stor interesse i den kliniske hverdagen, men som gir innsikt i patogenetiske mekanismer.

I kapitlet om behandling tar man for seg både ikke-farmakologisk og farmakologisk behandling. Omtalen av den sistnevnte behandlingsformen er kortfattet, oppdatert og balansert. Forfatterne gjennomgår virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og bivirkninger. Også i dette kapitlet henviser man til en rekke anerkjente, større hypertensjonsstudier hvor de enkelte antihypertensivene har vært utprøvd (bl.a. LIFE, VALUE, RENAL, ValHEFT, ASCOT, ALLHAT, NORDIL og INSIGHT). En oversikt over en rekke større hypertensjonsstudier er omtalt i sluttkapitlet. Dette er et verdifullt supplement. Det avsluttende kapitlet er viet til hypertensjon i det 21. århundre og tar opp uavklarte aspekter ved forebygging og behandling, og ikke minst potensiell bruk av arteriestivhet (arterial stiffness) i risikovurdering.

Boken er på vel 300 sider, i lommeformat og hendig og brukervennlig. Den egner seg godt for sammenhengende lesning og er særdeles velegnet som oppslagsbok for dem som ønsker kjappe, poengterte svar på spesifikke spørsmål.

Ofte vil kortfattede håndbøker fremstå som overfladiske og ha begrenset appell til godt informerte lesere. Ikke så med denne boken. Forfatterne har evnet å gå i dybden, og både rutinerte klinikere og leger under spesialisering vil oppdage at det er givende å ha den lett tilgjengelig.

Anbefalte artikler