Usikker effekt av årlig chlamydiascreening

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Én enkelt test har liten effekt på bekkeninfeksjonsinsidensen hos unge kvinner.

I mange land screenes unge kvinner for genital Chlamydia trachomatis for å forhindre infeksjonsspredning og nedsatt fertilitet. Nå har engelske forskere undersøkt hvilken effekt én enkelt chlamydiatest har (1).

2 500 seksuelt aktive unge kvinner fylte ut et spørreskjema om seksualvaner og helse, avga vaginalprøve og tillot innhenting av medisinske opplysninger. Prøvene ble randomisert til umiddelbar testing og ev. behandling eller til oppbevaring og testing etter ett år. I de to gruppene var prevalensen av Chlamydia ved studiestart henholdsvis 5,4 % og 5,9 %, mens insidensen av bekkeninfeksjon var 1,3 % og 1,9 % (RR 0,65, 12 måneders oppfølging). Det var 38 episoder med bekkeninfeksjon, 79 % hos dem som testet negativt ved studiestart.

– Den lave insidensen av bekkeninfeksjon uavhengig av gruppe samsvarer med registerbaserte funn fra nordiske land, sier Inger Johanne Bakken, tidligere seniorforsker ved SINTEF Helse. – Å estimere komplikasjonsinsidensen er imidlertid vanskelig. Randomiserte studier hvor kvinner med positiv prøve ikke blir behandlet, er etisk betenkelige, sier hun.

– Dette er en liten studie. Deltakerne ble dessuten oppfordret til å teste seg for Chlamydia utenfor studien. Diagnosen var basert på egenrapportering, med innhenting av medisinsk informasjon for bare 17 % av dem som anga symptomer. Prøveresultatet for Chlamydia ved tidspunktet for diagnosen forelå i 68 % av tilfellene, hvorav 62 % var positive.

I Norge anbefales testing av alle under 25 år ved partnerskifte samt av gravide uansett alder. Denne studien peker ikke i retning av at anbefalingene bør endres, sier Bakken.

Anbefalte artikler