Større sykehus – bedre resultater?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Innleggelse i store sykehus er forbundet med redusert mortalitet ved akutt myokardinfarkt, hjertesvikt eller pneumoni – men bare opptil en viss terskel.

Illustrasjon Lael Henderson, © Images.com/Corbis/SCANPIX

Tverrsnittsstudien omfattet data over helseutgifter til pasienter som var innlagt i perioden 2004 – 06 i sykehus med akuttavsnitt i USA (1). For sykdommene akutt myokardinfarkt, hjertesvikt eller pneumoni ble det estimert risiko for død innen 30 dager for hver økning av 100 pasienter i årlig sykehusvolum. Analysene ble justert for risikofaktorer hos pasientene og karakteristika for de enkelte sykehus.

Det var 735 000 innleggelser for akutt hjerteinfarkt på ca. 4 100 sykehus og hhv. 1,3 og 1,4 millioner innleggelser for hjertesvikt og pneumoni på ca. 4 700 sykehus. Større sykehus var forbundet med redusert 30-dagersmortalitet for alle sykdommer (p < 0,001). Jo større sykehuset var, desto sterkere var sammenhengen, men det var en viss heterogenitet mellom sykehusene på tvers av størrelse. For akutt infarkt var det ikke ytterligere reduksjon av risiko for død når det årlige antallet pasienter nådde 610. Volumterskelen var 500 pasienter for hjertesvikt og 210 for pneumoni.

– Resultatene samsvarer med tilsvarende danske resultater for pasienter med akutt hjerteinfarkt og bekrefter danske anbefalinger om å samle behandlingen på færre akuttsykehus, sier Jan Kyst Madsen, Kardiologisk avdeling, Gentofte hospital (2).

Anbefalte artikler