Også moderat hjerneskade kan gi men

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med moderate traumatiske hjerneskader bør følges opp bedre, både rett etter skaden og på lang sikt. Mange sliter med dårlig helse ett år etter skaden, og etter ti år er 30 % uføre.

Nada Hadzic-Andelic. Foto privat

Nada Hadzic-Andelic har undersøkt forekomsten av akutte traumatiske hjerneskader i Oslo (se ordforklaringer), og også studert funksjonsutfall og helserelatert livskvalitet blant voksne i alderen 16 – 55 år, alle med moderat til alvorlig traumatisk hjerneskade.

– Pasientene, også flere av dem med mindre alvorlige skader, rapporterte om stor grad av uførhet og dårlig helse ett år etter hodeskaden. Hver fjerde pasient trengte hjelp til daglige aktiviteter, blant annet fordi de var blitt rotete og glemsomme. Etter ti år var de fleste pasientene i relativt god form, både fysisk og kognitivt, men hadde likevel nedsatt livskvalitet sammenliknet med den generelle befolkningen, sier Hadzic-Andelic.

Hun mener at også pasienter med mindre alvorlige hjerneskader bør få tilbud om strukturert rehabilitering etter utskrivning fra sykehus.

– For å identifisere problemer og sette i verk tiltak bør de følges opp bedre både i den subakutte fasen og på sikt. Det ville gitt flere pasienter bedre utfall ett år etter skaden, og flere av de som er uføre etter ti år kunne ha blitt rehabilitert, sier hun.

Hadzic-Andelic disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 19.4. 2010 med avhandlingen Moderate-to-severe traumatic brain injury in Eastern Norway: trends and challenges.


Akutt traumatisk hjerneskade: Ytre skade mot hodet som forårsaker forandringer i hjernen. Gir seg utslag i bevissthetstap, hukommelsestap, ulike nevrologiske utfall og strukturelle skader i hjernen. Akutt traumatisk hjerneskade rammer ca. 10 000 nordmenn hvert år. Det er høyest forekomst blant barn (0 – 4 år) og eldre (over 75 år), men også høy forekomst blant yngre voksne (20 – 29 år). Blant små barn og eldre er det fallulykker som er hovedårsaken, blant yngre voksne trafikkulykker, mens ungdom (10 – 14 år) oftest får hjerneskader i forbindelse med idrett.

Moderat eller alvorlig? I den akutte fasen vurderes alvorlighetsgrad av traumatisk hjerneskade ut ifra pasientens bevissthetsnivå målt med Glasgow Coma Scale (GCS). GCS-skår ≤ 8 indikerer alvorlig traumatisk hjerneskade (bevisstløs pasient), mens GCS-skår 9 – 12 (våken pasient, fokale nevrologiske utfall) indikerer moderat traumatisk hjerneskade.

Anbefalte artikler