Topografisk anatomi og kreftkirurgi

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Wood, WC

Staley, C

Skandalakis, JE

Anatomic basis of tumor surgery

2. utg. 851 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 150

ISBN 978-3-540-74176-3

Første utgave kom i 1999 (1). I den foreliggende andreutgaven er C. Staley blitt en av de tre redaktørene, og J.E. Skandalakis, som har vært en sterk bidragsyter innen dette formidlingsfeltet, og til denne boken, er ved denne utgivelsen død. Noen forfattere til enkelte kapitler er skiftet ut, men de aller fleste kommer fortsatt fra kirurgiske miljøer knyttet til Emory universitet i Atlanta, USA.

Det mest iøynefallende ved denne utgaven er en generell forbedret layout. Figurene er nummerert, men i stor grad uendret. Noen få figurer er kommet i tillegg. Det er nå 19 kapitler, mot 20 i førsteutgaven, selv om et nytt kapittel om hudsvulster er kommet i tillegg. Dette er gjort ved at noen tema er samlet under samme kapittel. Illustrasjoner med beskrivelse av laparoskopiske tilganger og operative poeng har fått noe mer plass, spesielt i forhold til splenektomi og adrenalektomi. I mammakirurgikapittelet er vaktpostlymfeknuteprinsippet og tilhørende operativ teknikk greit beskrevet, og total mesorektal eksisjon (TME) ved operasjon for rektumkreft er nå ivaretatt både ved tekst og illustrasjoner. I kapittelet om lever- og galleveiskirurgi er illustrasjoner og tekst oppdatert når det gjelder beskrivelse av enkelte teknikker.

Dette er en praktisk bok, som vil være nyttig å ha lett tilgjengelig. Innholdet har størst relevans for dem som arbeider innenfor gastrokirurgi, bryst- og endokrinkirurgi og urologi, kanskje også gynekologi.

Selv om hvert kapittel avsluttes med henvisninger til faglitteraturen i form av «Key references» og «Suggested readings», som med få unntak også inneholder nyere og oppdaterte publikasjoner, er det først og fremst de mange gode illustrasjonene, sammenholdt med en presis tekst, som er styrken. Enkelte oversikter i tabellform letter orienteringen for den travle leser. Det er imidlertid beklagelig, og litt uforståelig, at man for eksempel i tabell 6.1 refererer til «gammel» TNM-klassifisering av ventrikkelkreft (2), når det nå foreligger en helt ny og noe endret klassifisering av disse svulstene, som nylig er utgitt av samme forlag (3). Her burde forlaget kunne koordinere sine egne utgivelser bedre.

Likevel, og med få forbehold; dette er fortsatt en nyttig bok, som er blitt enda bedre, selv om de mange flotte fargefigurene og en solid innbinding har sin pris.

Anbefalte artikler