Svakt om nyresykdom

Ingrid Os Om forfatteren
Artikkel

El Nahas, M

Levin, A

Chronic kidney disease

A practical guide to understanding and management. 304 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-954931-3

Bevisstheten er økende når det gjelder kronisk nyresykdom, en tilstand som rammer stadig flere, særlig eldre og personer med hjerte- og karsykdom eller diabetes. Denne boken er ment å være praktisk med tanke på å forstå og behandle kronisk nyresykdom. Målgruppen er allmennpraktikere, indremedisinere og yngre leger i spesialistutdanning. Det er 22 forfattere, hovedsakelig fra USA og Storbritannia, som har skrevet de ti kapitlene. Det starter veldig bra om samhandling mellom primærlege og nyrespesialist med en praktisk tilnærming til bl.a. proteinuri, hematuri, hypertensjon, diabetisk nyresykdom og nedsatt nyrefunksjon, men så sklir det helt ut etter min oppfatning. Man tar seg litt inn igjen i de siste kapitlene der dialysepasienter og transplantasjon blir diskutert i et primærlegeperspektiv.

Redaktørene av denne teksten burde ha hatt strammere tøyler når det gjaldt emneområde, og dermed forhindret betydelig overlapp og repetisjoner. Det virker som om kapitlene ikke er samordnet. Klassifisering og stadieinndeling av kronisk nyresykdom er gjentatt til det kjedsommelige, med bl.a. fire ganger tilnærmet samme tabell og i en figur, i tillegg til tekst ulike steder. Det samme gjelder for terminologi og definisjon av proteinuri/albuminuri, til dels med noen små variasjoner i tabellene. Forfatterne bruker enten konvensjonelle enheter, SI-enheter eller eldre enheter, f.eks. for kreatinin, albumin og kalsium, avhengig av hvilket land de kommer fra. Blodtrykksmål er også angitt litt forskjellig, avhengig av hvem som har skrevet kapitlene. Noen store kliniske forskjeller er det ikke, men det virker skjemmende for helhetsinntrykket. Indekseringen er ikke optimal, ved søk på blodtrykkskontroll oppgis to sidetall, til tross for at dette nevnes langt flere steder. Den mest utfyllende omtalen er ikke angitt.

Tatt i betraktning målgruppen er enkelte kapitler overambisiøse i sin oppramsing av sjeldne infeksjonssykdommer som årsak til kronisk nyresykdom. Praktisk viktig informasjon om medikamenter og nyrefunksjon er bare så vidt nevnt, som i kapitlet om dialyse og nyretransplantasjon, men burde ha fått langt større plass.

Redaktørene må få ros for at de har tatt inn relativt mye om nyresykdom i utviklingsland og forskjeller i forekomst av kronisk nyresykdommer i ulike land, i etniske grupper og i minoritetsgrupper i vestlige land. Videre er forekomsten av hjerte- og karsykdom blant kronisk nyresyke grundig omtalt. Norske data fra Nord-Trøndelag er behørig sitert, og man har særlig merket seg den betydelig lavere forekomsten av nyresykdom i sluttstadiet i forhold til f.eks. USA. Man tolker det som et resultat av mindre overvekt og tidligere henvisning til nyrespesialister. Men hvor praktisk boken er, kan vel diskuteres.

Min konklusjon er dessverre at boken ikke kan anbefales verken for allmennpraktikere, leger i spesialisering eller andre – til tross for at enkelte kapitler er bra og at den er i tiden ved å diskutere samhandling og inkludere minoritetsproblematikk. Man kan tilegne seg kunnskapen enklere og bedre fra nyere lærebøker og Internett.

Anbefalte artikler