Oppdatert kunnskap om arbeidsrettet rehabilitering

Magne Rø Om forfatteren

Westerhäll, LV

Bergroth, A

Ekholm, J

Rehabiliteringsvetenskap

Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. 2. utg. 248 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 301

ISBN 978-91-44-05264-9

Boken er en ny utgivelse med de samme svenske forfatterne fra forskernettverket «Centrum for rehabiliteringsforskning», som sto for første utgivelse i 2006 (1). Den er rettet mot områder som rehabiliteringsvitenskap, personell og arbeidslivsspørsmål, sosial og medisinsk jus, sosialarbeid, sosiologi og sosialmedisin. Formen er lærebokaktig, og det svenske velferdssystemet blir beskrevet på en måte som gjør teksten egnet som dokumentasjonsbase for ulike aktører innen de forskjellige feltene i arbeidsrettet rehabilitering.

Siden første bokutgivelse er dette fagområdet blitt enda mer aktualisert gjennom økt politisk fokusering, noe som igjen har ført til større behov for forståelse for sammenhengen mellom arbeidsevne, helse og arbeidskrav. Det vil da være nyttig å se dette i lys av WHOs definisjon av helse i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Det har kommet frem nye forskningsresultater når det gjelder effekten på sykmeldingsdager i forhold til organiserte, koordinerte prosesser fra de ulike etatene. I den forbindelse vises det til NAV-reformen som nettopp hadde til hensikt å forbedre samarbeidet mellom trygdeetat, arbeidsformidling og sosialtjeneste.

Noen kapitler er skrevet i en litt tung stil, med enkelte svenske ord som kan være vanskelig å forstå, men bruken av eksempler gjør det lettere å få med seg poengene. Det er brukt noen klargjørende, oppdaterte figurer og tabeller, men kanskje kunne boken vært bedre som opplagsbok dersom man hadde brukt figurer for å illustrere de ulike aktørenes rolle. Jeg savner også norske og danske referanser.

Det blir vist til at arbeidsrettet rehabilitering i form av planmessige, koordinerte tiltak med pasienten som aktiv deltaker, kan gi betydelige økonomiske innsparinger på samfunnsnivå, og også at slike tiltak kan være besparende i forhold til forbruk av helsetjenester.

Selv om forfatterne henvender seg til det svenske markedet, er boken nyttig for oss i Norge med hensyn til forskningsresultater, referanser og sammenfall av svenske og norske problemer og løsninger. Men vi må nok en gang konstatere at svenskene har kommet oss i forkjøpet.

1

Rø M. Arbeidslivsrettet rehabilitering. Anmeldelse av: Westerhäll LV, Bergroth A, Ekholm J, red. Rehabiliteringsvetenskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1683.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler