Nyttig introduksjon til helseøkonomi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Olsen, JA.

  Principles in health economics and policy

  224 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-923781-4

  Målgruppen er studenter og helsearbeidere uten bakgrunnskunnskaper innen økonomi. Dette er en godt oppbygd bok, med en gjennomgående rød tråd knyttet til fordelings- og rettferdighetsaspekter. I denne bredt anlagte og gode, men relativt kortfattede introduksjonen til helseøkonomi som fagområde, må det imidlertid males med en bred pensel, noe som medfører at man kan savne mer dyptgående analyser av problemstillinger på enkelte områder.

  Første del er et bakgrunnskapittel som definerer sentrale begreper innen helse, velferd og økonomisk teori, og det blir gjort på en oversiktlig og grei måte. Forfatteren presenterer og diskuterer så fire allmenngyldige problemstillinger knyttet til utforming og prioritering mellom helsetjenester.

  I del to presenterer man ulike helsedeterminanter i form av genetikk, miljø og livsstil og diskuterer intervensjoner i forhold til disse helsedeterminantene som kan påvirke og bedre befolkningens helse. Forfatteren indikerer at dette er komplekse problemstillinger, ikke minst fordi det er betydelig sammenheng mellom de ulike determinantene. Hvordan denne interaksjonen mellom determinantene kan påvirke beslutningen om hensiktsmessige intervensjoner, kunne med hell vært diskutert noe mer utfyllende.

  Forfatteren gir i del tre en god oversikt over mulige måter å finansiere helsetjenester på. Beskrivelsen av forsikringsordninger i forhold til risikovillighet, pasientbetaling og konsekvenser for helse er spennende og tankevekkende.

  I del fire beskriver man måter å betale leverandører av helsetjenester på, både i første- og andrelinjetjenesten. Det redegjøres for mulige implikasjoner av ulike betalingsordninger, både med hensyn til økonomi, forbruk og kvalitet på tjenestene. Diskusjonen av integreringen av første- og andrelinjetjenesten i denne konteksten er særlig aktuell.

  Den siste delen omhandler økonomiske evalueringer og grunnlag for prioriteringer. De sentrale mål på helse og helserelatert livskvalitet, samt identifisering og beregning av kostnader og diskontering, som kan benyttes i helseøkonomiske analyser, presenteres greit. Jeg savner imidlertid en mer utfyllende diskusjon av utfordringene knyttet til den praktiske gjennomføringen av helseøkonomiske analyser, ikke minst med hensyn til tilgang til, og vurderinger av data om helseeffekter og ressursbruk, og overføringsverdien av slike analyser som grunnlag for prioriteringer.

  Det er lett å anbefale denne boken. Den er velskrevet, på et utmerket engelsk og med små humoristiske innslag som kan være en trøst når ikke alle tema og illustrasjoner er umiddelbart tilgjengelige for ikke-økonomer. I slutten av hvert kapittel er det foreslått diskusjoner og supplerende litteratur som bidrag til ytterligere forståelse. Boken gir verdifull teoretisk ballast for alle som interessert i utviklingen av helseøkonomi som grunnlag for prioriteringer og utforming av helsepolitikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media