Menneskets biologi i detalj og helhet

Per Brodal Om forfatteren
Artikkel

Søvik, O.

Livet som lovmessighet og sjansespill

231 s, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. Pris NOK 285

ISBN 978-82-519-2521-1

«Utgangspunktet for denne boka har vært, og er, et dyptfølt behov for å forstå livsprosessene, både som konkrete, fysiske foreteelser og i en videre tankemessig (filosofisk) sammenheng.» La meg si det med en gang: Jeg synes forfatteren har lyktes imponerende godt med å formidle så vel grunnleggende kunnskap om livsprosessene som biologien sett i et større, humanistisk perspektiv. Så kan da forfatteren sies å være godt «utdannet» for å greie en slik oppgave: Et langt og aktivt liv som barnelege og grunnforsker – kombinert med (åpenbart) stadig undring og refleksjon – har sannsynligvis gitt en daglig erfaring om at en god lege må beherske både detaljene og helheten.

Det er et ambisiøst prosjekt å skrive om de mest sentrale tema innen menneskelig eksistens på rundt 200 sider. Faren for overfladiskhet, selvfølgeligheter og overforenklinger er utvilsomt stor. Søvik greier imidlertid å skrive lettfattelig, nyansert og presist, uten å ty til snarveier. Jeg blir minnet om et utsagn tillagt Thomas Aquinas: «Bare den som bruker sin fornuft, vet når fornuften ikke lenger strekker til.» Det passer godt her: Der naturvitenskapen gir klare svar, formidler forfatteren dem, men der hvor de ennå mangler, eller hvor naturvitenskapen ikke kan gi svar, greier han å formidle ulike syn og hva usikkerheten ligger i. Særlig mot slutten bruker han relativt mye plass på å diskutere grensene mellom naturvitenskap (særlig biologi), filosofi og religion. Han greier å drøfte de vanskeligste, eksistensielle spørsmålene som mennesker alltid har tumlet med, uten å bli overfladisk eller distansert teoretisk.

Boken er delt inn i 12 kapitler. Kapittel 1 drøfter skillet mellom levende og død materie, mens kapittel 2 går direkte på spørsmålet om tilfeldigheter og nødvendighet i biologien. Er det for eksempel grunnlag for å si at biologiske prosesser er målrettede? Er det holdbart å bruke teleologiske forklaringer på biologiske fenomener? Kapittel 3 dreier seg om livets opprinnelse, mens kapitlene 4, 5 og 6 drøfter utviklingen av livet på jorden, reproduksjonen og embryogenesen. Her gis en lettfattelig, men likevel presis og kritisk fremstilling av grunnlaget for evolusjonen og menneskets plass i naturen. Samtidig drøftes andre forklaringsmodeller på menneskets uvikling, som kreasjonisme og «intelligent design». Forfatteren fører leseren fra de grunnleggende biologiske forholdene til – blant annet – drøfting av grensen mellom det naturlige og det menneskeskapte og etiske overveielser rundt eugenikk og preimplantasjonsdiagnostikk. Kapittel 7 omhandler aldring og død – igjen først med formidling av hva aldring er i biologisk forstand, og ulike biologisk baserte teorier. I kapittel 8 formidles først kunnskap om kreftsykdommers biologi med etterfølgende drøfting av kreft som tilfeldighet eller nødvendighet. Kapittel 9 gir først en kort innføring i hjernens utvikling med særlig henblikk på epigenetikk og samspillet mellom arv og miljø. Størsteparten av kapitlet er imidlertid viet drøfting av bevissthet og den frie vilje.

Dette er jo like viktig som vitenskapelig uhåndterlige fenomener, og forfatteren problematiserer om biologien noen gang kan gi gyldige forklaringer og «svar». Kapittel 10 tar opp ansvarsetikk og økologi, og i den forbindelse også forskerens og forskningens ansvar. Kapittel 11 er kalt Meningen med livet. Det tjener forfatteren til ære at han tør ta opp dette temaet med en kortfattet, men kritisk drøfting av grensene for biologiens og naturvitenskapenes relevans. Det siste kapitlet – Biologiens tidsalder – drøfter biologiens betydning og begrensninger i dagens og fremtidens samfunn. Forfatteren kommer tilbake til forholdet mellom biologi og religion, og naturvitenskapenes betydning for vårt verdensbilde.

Jeg vil varmt anbefale denne boken for alle kolleger. Det var i alle fall for meg en opplevelse å få del i en klok lege og forskers kunnskapsrike, ærlige og personlige fremstilling av biologien og dens forhold til menneskelivets virkelig store spørsmål.

Anbefalte artikler