Dyret i mennesket

Elling Ulvestad Om forfatteren
Artikkel

Erkell, LJ

Djuren och människan

Om den moderna biologin och dess världsbild. 279 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 318

ISBN 978-91-44-04888-8

For å forstå mennesket er biologisk kunnskap nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Kunnskapen må bearbeides og fortolkes i en spesifikt menneskelig kontekst for å kunne anses som gyldig. Denne erkjennelsen har sporet forfatterne til å utforske sammenhengen mellom empiri og teori fra en uventet synsvinkel. Mens bøker i sjangeren «menneskets natur» oftest skrives av filosofisk skolerte forskere, tar disse forfatterne, som har tilknytning til Zoologiska institutionen ved Göteborgs universitet, utgangspunkt i en biologisk kunnskapsbase. Derfra forsøker de å forstå de teoretiske og filosofiske implikasjonene for mennesket. Det at innsiktene som filosofene og biologene avleverer, er relativt likelydende, føles betryggende. Det viser en utbredt vitenskapelig konsensus om det dyriskes store betydning for vår arts særegne atferdsmønster. I tillegg viser det at vitenskapen trolig besitter et hensiktsmessig analytisk verktøy for å utforske denne betydningen.

Innledningsvis får vi gjennom fire kapitler en gjennomgang og drøfting av begreper som gjør det mulig å gripe virkeligheten på en rasjonell måte, f.eks. diskuterer man hva sannhet er, og hva som ligger i begrepene nødvendighet og tilfeldighet, samt hvordan disse kan forstås gjennom sannsynlighetsbegrepet. Grenseoppgangen mot intelligent design gås også opp på en god måte. Men forfatterne skjuler ikke at biologien fortsatt har mange ubesvarte spørsmål, som påpekt, men ikke adekvat besvart av kreasjonistisk orienterte personer.

De fire kapitlene som utgjør den midtre delen, tar for seg evolusjonære forklaringer og kobler disse på en innsiktsfull måte opp mot ontogenese, f.eks. i kapitlet om pattedyrenes kjønnsutvikling. Det er etter hvert blitt allment akseptert at sykdom av ulike kategorier har nær sammenheng med hvordan menneskets evolusjonært betingete utrustning føyer seg sammen med ontogenetiske og økologiske forhold. Kapitlene bidrar derfor til en viktig fortolkningsramme for å forstå en rekke typer sykdom.

I de tre siste kapitlene drøftes samarbeidets biologi, biologiens betydning for etiske oppfatninger og sosialdarwinismens misforståtte utlegninger. Også her klarer forfatterne å styre unna den skråsikkerheten som ofte preger diskusjoner om menneskets biologi og dens betydning for vårt daglige virke.

Når biologi omtales i forbindelse med mennesket, ser vi ofte at menneskets atferd tolkes som mer eller mindre determinert av vårt dyriske opphav. Denne teksten er heldigvis fri for slike lettvinte løsninger på kompliserte problemer, noe som øker troverdigheten.

Medisinske problemstillinger berøres i liten grad, men temaene som gjennomgås, er relevante og har stor overføringsverdi. Boken er derfor velegnet for leger som ønsker en kortfattet og velskrevet innføring i menneskerelevant biologi.

Anbefalte artikler