Elling Ulvestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Ulvestad

Elling Ulvestad
16.03.2021
Since the mass vaccination against swine flu in 2009, new knowledge has changed the basis for the assessment of injury compensation and for further research on delayed sequelae following vaccination...
Elling Ulvestad
24.02.2021
Etter massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 har ny kunnskap endret premissene for vurdering av skadeserstatning og for videre utforsking av senskader etter vaksinasjon. Vaksinasjon regnes som...
Elling Ulvestad
01.02.2021
I sine forsøk på å kontrollere pandemiske utbrudd, anvender forskere og helsemyndigheter matematiske modeller. Modellenes prediksjoner får innvirkning på myndighetenes valg av til dels svært...
Elling Ulvestad
26.10.2020
Mathematical models of pandemic trajectories have epistemological challenges and unresolved usefulness. What repeats itself – for example outbreaks of seasonal flu – can be predicted...
Elling Ulvestad
20.10.2020
Matematisk modellering av pandemiforløp har kunnskapsmessige utfordringer og uavklart nytteverdi. Det som gjentar seg – for eksempel utbrudd av sesonginfluensa – lar seg forutsi. Et slikt fenomen kan...
Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Vi takker Hanne Nøkleby og Geir Bukholm for kommentar til vår artikkel. De hevder at vi gir inntrykk av at norske helsemyndigheter underslo informasjon for å få folk til å vaksinere seg i 2009. For å...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Ved å hevde – i fullt alvor – at «Jeg vet det, for jeg var der», forsøker Preben Aavitsland å tilrane seg en autoritet som fritar ham fra krav om vitenskapelig begrunnelse ved spørsmål om vaksinasjon...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
27.05.2019
Ti år etter svineinfluensautbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på et rasjonelt og uhildet grunnlag. I 2019 er det 100 år siden spanskesyken herjet som verst og...
Elling Ulvestad
25.06.2018
Aksel Tveråmo og Ine Baug Johnsen viser til at helsemyndighetenes krav til objektive kategorier vanskeliggjør forståelse og behandling av pasienter som lider av sykdommer med subjektivt preg, og...
Elling Ulvestad
20.03.2018
Despite long-standing research, many diseases remain without adequate pathophysiological explanations or effective treatment. Most likely, the discrepancy between efforts and results can be ascribed...
Elling Ulvestad
19.03.2018
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives...
Elling Ulvestad
19.01.2017
Eikenes, Åsmund H. Handboka Alt du vil vite om hendene dine – og litt til. 183 s. Oslo: Samlaget, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-521-9011-3 Tittelen på boka har dobbel tyding. Handboka er ei bok om...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Kompleks kronisk sykdom representerer en økende utfordring fordi slik sykelighet i stadig større grad beskatter samfunnets samlede helseressurser og fordi de gyldige biomedisinske modeller for...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Complex chronic diseases require an increasing proportion of society’s resources and represent a growing challenge. Valid biomedical models of aetiology, pathogenesis, treatment and prognosis are...
Elling Ulvestad
26.06.2008
J, Giske P., Jakobsen Evolusjon og økologi En innføring. 2. utg. 417 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 463 ISBN 978-82-450-0543-1 Menneskets livsførsel av i dag er et resultat av...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Elling Ulvestad
17.12.2009
Det at helsestyresmaktene i aukande grad ser behov for å regulere medisinsk praksis gjennom retningsliner kan sjåast som eit symptom på at praktikaren i mange høve manglar eit handlingsrettleiande...
Elling Ulvestad
26.03.2009
Resultatbasert forskningsfinansiering antas å være et kvalitetshevende virkemiddel. Styringsredskapet har imidlertid en del uheldige trekk som i verste fall kan villede mer enn veilede...
Elling Ulvestad
26.03.2009
Sjukdomen kronisk utmattingssyndrom, eller myalgisk encefalopati (ME), som han underleg nok heiter i meir folkeleg tradisjon, har på grunn av sin invalidiserande karakter fått mykje merksemd...