Elling Ulvestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Ulvestad

Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Vi takker Hanne Nøkleby og Geir Bukholm for kommentar til vår artikkel. De hevder at vi gir inntrykk av at norske helsemyndigheter underslo informasjon for å få folk til å vaksinere seg i 2009. For å...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Ved å hevde – i fullt alvor – at «Jeg vet det, for jeg var der», forsøker Preben Aavitsland å tilrane seg en autoritet som fritar ham fra krav om vitenskapelig begrunnelse ved spørsmål om vaksinasjon...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
27.05.2019
Ti år etter svineinfluensautbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på et rasjonelt og uhildet grunnlag. I 2019 er det 100 år siden spanskesyken herjet som verst og...
Elling Ulvestad
25.06.2018
Aksel Tveråmo og Ine Baug Johnsen viser til at helsemyndighetenes krav til objektive kategorier vanskeliggjør forståelse og behandling av pasienter som lider av sykdommer med subjektivt preg, og...
Elling Ulvestad
20.03.2018
Despite long-standing research, many diseases remain without adequate pathophysiological explanations or effective treatment. Most likely, the discrepancy between efforts and results can be ascribed...
Elling Ulvestad
19.03.2018
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives...
Elling Ulvestad
19.01.2017
Eikenes, Åsmund H. Handboka Alt du vil vite om hendene dine – og litt til. 183 s. Oslo: Samlaget, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-521-9011-3 Tittelen på boka har dobbel tyding. Handboka er ei bok om...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Kompleks kronisk sykdom representerer en økende utfordring fordi slik sykelighet i stadig større grad beskatter samfunnets samlede helseressurser og fordi de gyldige biomedisinske modeller for...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Complex chronic diseases require an increasing proportion of society’s resources and represent a growing challenge. Valid biomedical models of aetiology, pathogenesis, treatment and prognosis are...
Elling Ulvestad
26.06.2008
J, Giske P., Jakobsen Evolusjon og økologi En innføring. 2. utg. 417 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 463 ISBN 978-82-450-0543-1 Menneskets livsførsel av i dag er et resultat av...
Elling Ulvestad
17.12.2009
Det at helsestyresmaktene i aukande grad ser behov for å regulere medisinsk praksis gjennom retningsliner kan sjåast som eit symptom på at praktikaren i mange høve manglar eit handlingsrettleiande...
Elling Ulvestad
26.03.2009
Resultatbasert forskningsfinansiering antas å være et kvalitetshevende virkemiddel. Styringsredskapet har imidlertid en del uheldige trekk som i verste fall kan villede mer enn veilede...
Elling Ulvestad
26.03.2009
Sjukdomen kronisk utmattingssyndrom, eller myalgisk encefalopati (ME), som han underleg nok heiter i meir folkeleg tradisjon, har på grunn av sin invalidiserande karakter fått mykje merksemd...
Elling Ulvestad
19.11.2009
Stearns, SC Koella, JC. Evolution in health and disease 2. utg. 374 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2007. Pris USD 85 ISBN 978-0-19-920746-6 Evolusjonær medisin er et relativt nytt...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Elling Ulvestad
12.01.2006
I USA har argumentet om intelligent design fått mykje merksemd. Designtenkjarane har møtt motstand, både frå kristne og frå vitskapsfolk, men som for så mange andre farsotter synest det som dette...
Jon Helgestad, Odd R. Monge, Elling Ulvestad, Frode Svendsen, Johan Eide, Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Clement S. Trovik
23.03.2006
De siste 40 år har kreftoverlevelsen hos barn økt fra ca. 15 % til 75 %. Gevinsten er nå 7 000 ekstra leveår for et årskull barn med kreft i Norge. Det skyldes nye behandlingsmetoder, opprettelsen av...
Elling Ulvestad, Einar K. Kristoffersen
10.01.2002
Dei kliniske teikn og symptom ved borreliose viser stor variasjon, og laboratorieundersøkingar har derfor ein sentral plass i diagnostikken. Testar for å måle antistoff mot Borrelia burgdorferi har...
Elling Ulvestad
10.03.2001
”Få ting engasjerer folk så sterkt som språkspørsmål,” skreiv Magne Nylenna i Tidsskriftet nr. 4/2001 (1). Dette engasjementet skuldast mellom anna at språket er degenerert. All den tid det ikkje er...