Valproat fortsatt førstevalg

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Over 40 % av barn med absensepilepsi fortsatte å ha absenser selv om de fikk den beste medikamentelle behandling. Det viser en amerikansk studie.

Absensepilepsi er det vanligste epilepsisyndromet hos barn og utgjør 10 – 17 % av tilfellene som debuterer i denne alderen. De fleste blir kvitt absensene med medikamentell behandling, men det har lenge vært omdiskutert hvilket medikament som skal være førstevalget.

Resultatene av en dobbeltblindet, randomisert multisenterstudie av de tre mest aktuelle medikamentene etosuksimid, valproat og lamotrigin er nylig publisert (1). Den omfattet 453 barn med nyoppdaget absensepilepsi der det primære endepunkt var anfallsfrihet etter 16 ukers behandling.

Effekten av etosuksimid og valproat var omtrent like god (hhv. 53 % og 58 %) og var klart bedre enn lamotrigin (29 %). Oppmerksomhetssvikt var det sekundære endepunktet og forekom hyppigere med valproat. Antall barn som seponerte behandlingen pga. bivirkninger, var lik for de tre medikamentene.

– Det eldste legemidlet, etosuksimid, kom best ut både når det gjaldt effekt og tolerabilitet, sier overlege Karl Otto Nakken ved Epilepsisenteret-SSE. Det var noe overraskende at både etosuksimid og valproat kom såpass mye bedre ut enn lamotrigin og at vel 40 % av barna fortsatte å ha absenser til tross for at de fikk det beste behandlingsalternativet.

Etosuksimid er utvilsomt et godt antiabsensmiddel, men det beskytter ikke mot generaliserte tonisk-kloniske anfall, noe som dukker opp hos omtrent halvparten av barna når de blir eldre. Valproat, som også beskytter mot slike generaliserte kramper har derfor lenge vært førstevalget her i Norge, spesielt etter at etosuksimid ble avregistrert. Resultatet av denne studien påvirker derfor ikke dagens tilbud. Ved bruk av valproat skal man imidlertid være oppmerksom på potensielle bivirkninger av kognitiv, metabolsk, endokrin og teratogen art, sier Nakken.

Anbefalte artikler