Antipsykotika kan gi pneumoni

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Eldre pasienter som starter behandling med antipsykotiske legemidler, har økt risiko for å utvikle pneumoni.

Flere rapporter viser at pneumoni er en hyppig dødsårsak hos innlagte demente pasienter som brukte antipsykotiske legemidler.

I en nederlandsk kohort med eldre utenfor institusjon som ifølge reseptregisteret hadde brukt eller brukte antipsykotiske legemidler, ble 258 identifisert med pneumoni i perioden 1996 – 2006 (1). Disse ble matchet for alder, kjønn og diagnosetidspunkt med opptil 20 pasienter hver, til sammen 1 686 pasienter uten pneumoni. 65 kasuspasienter (25 %) døde innen 30 dager. Sammenliknet med tidligere bruk av antipsykotiske legemidler var samtidig bruk av slike legemidler assosiert med en doseavhengig økt risiko for pneumoni, særlig den første uken, med oddsratio for atypiske og typiske antipsykotiske legemidler på henholdsvis 2,61 (95 % KI 1,48 – 4,61) og 1,76 (1,22 – 2,53). Bruk av atypiske antipsykotika, men ikke av typiske antipsykotika, var assosiert med død pga. pneumoni (oddsratio 5,97; 95 % KI 1,49 – 23,98).

– Denne studien tyder på at bruk av antipsykotiske legemidler øker risikoen for pneumoni blant eldre, sier professor Dag Årsland ved Senter for nevro- og alderspsykiatrisk forskning, Stavanger universitetssjukehus. – Dette kan være én av årsakene til økt dødelighet hos demente som behandles med slike legemidler, slik flere studier har vist. Mekanismen kan være knyttet til midlenes antikolinerge og antihistamine effekter, med uttørking av slimhinner og sedasjon.

Nesten alle pasientene i studien ble behandlet ut fra symptomer og uønsket atferd knyttet til demens, kun 5 % hadde en schizofrenidiagnose. Dette viser viktigheten av å vise tilbakeholdenhet med antipsykotiske legemidler til eldre pasienter med demens, sier Årsland.

Anbefalte artikler