Svangerskap, fødsel og barseltid

Bent Folkvord Om forfatteren
Artikkel

Holan, S

Hagtvedt, ML

Det nye livet

Svangerskap, fødsel, barseltid. 2. utg. 294 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 428

ISBN 978-82-450-0671-1

Målgruppen er sykepleiestudenter, men også andre helseprofesjoner som jobber innenfor fagfeltet, og den gravide kvinnen og hennes partner. Boken har 18 bidragsytere, de fleste jordmødre, men man finner også bidrag fra fysioterapeuter, gynekologer, psykiater, psykolog og samfunnsmedisiner. Redaktørene er jordmødre og lektorer ved jordmorutdanningen ved Høyskolen i Vestfold.

Forfatterne ønsker å vektlegge det normale, friske og gledesfylte knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Samtidig presenteres mangfold og variasjoner og det som kan utgjøre risiko og medføre komplikasjoner for mor og barn. I denne reviderte utgaven har man lagt vekt på kunnskapsbasert praksis.

De 27 kapitlene spenner fra unnfangelse til barseltid. Det er egne kapitler om familieplanlegging, abort og reproduktiv helse i et større perspektiv. Layouten er tiltalende. God bruk av bilder, figurer, illustrasjoner, tabeller og faktabokser gjør boken lettlest og oversiktlig. Det er gode referanser på slutten av hvert kapittel, og her er det også lagt inn relevante nettadresser.

Forfatterne skriver på en enkel og lett tilgjengelig måte. Fremstillingen er varm og engasjerende med fokus på brukerorientering og å legge til rette for egenmestring. Jeg synes også at forfatterne klarer å omtale de mer kontroversielle temaene på en nøktern og balansert måte.

Ved anmeldelsen av førsteutgaven for ti år siden etterlyste jeg en rutinert allmennlege som bidragsyter (1). Boken bærer dessverre preg av manglende kunnskap om denne verdenen, og det er synd etter snart ti år med fastlegeordning og en samhandlingsreform på trappene.

En annen svakhet er at når man leser, kan man få inntrykk av en ressursbruk og behovsdekning i konsultasjonene som ikke er mulig å gjennomføre i praksis, og som heller ikke er rimelig, gitt andre gruppers behov for tid og oppmerksomhet.

Tross mine innvendinger likte jeg boken. Jeg tror at den har mye å gi for sykepleiestudenter, og jeg kommer til å anbefale den til vordende foreldre, som en nøktern kilde til kunnskap i en verden med mye informasjon som er dårlig kvalitetssikret. For leger og medisinstudenter finnes bedre alternativer. De trenger mer faglig ballast, hvor legens rolle er tydeligere.

Anbefalte artikler