Prinsipielt om kreftkirurgi med praktisk slagside

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Silberman, H

Silberman, AW

Principles and practice of surgical oncology

Multidisciplinary approach to difficult problems. 1 083 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. Pris USD 225

ISBN 978-0-7817-6546-6

Målgruppen er kirurger som driver kreftkirurgi. Hovedvekten er lagt på multidisiplinær behandling og kompliserte problemstillinger. Tematisk dekkes nær sagt alle organsystemer, med unntak av sentralnervesystemet. Fordelingen av de 59 kapitlene er noe usystematisk. Boken starter med flere generelle kapitler som tar leseren gjennom genetikk, patogenese og radiologisk diagnostikk, inkludert positronemisjonstomografi (PET). Det virker tilfeldig at kapittel 3 om ernæring hos kreftpasienter er klemt inn mellom temaer som «genetics» og «occult metastasis», mens kapitlet om smertebehandling dukker opp til slutt. Vektingen av tematikken er skjev, med totalt åtte kapitler om brystkreft, mens det til sammenlikning kun er ovarialcancer som omtales av gynekologiske kreftformer. Videre er urologisk cancer gruppert i ett kapittel som dekker nyre, urinblære, prostata og testis. Øvrige svulster har stort sett ett kapittel om kirurgi og ett om adjuvant/medikamentell behandling. Egne kapitler er tilegnet nevroendokrine svulster, gastrointestinal stromal tumor (GIST) samt andre sjeldne tumorer som bløtdelssarkomer og skjelettsvulster.

Spesielle temaer som bekkeneksenterasjon, intraperitoneal kjemoterapi, kirurgisk behandling for peritoneal malign sykdom, bruk av hematopoetisk stamcelletransplantasjon for solide svulster og organtransplantasjon ved kreft dekkes i egne kapitler. Palliasjon som tema er ikke nevnt, verken som eget kapittel eller under andre svulster i nevneverdig grad.

Hvert kapittel er rikt referert, med opptil 250 referanser, men med enkelte unntak er det ikke gjort noe forsøk på å gradere informasjonen. Hvert kapittel er etterfulgt av en kommentar, der forfatteren ofte er svært enig med kapittelforfatteren og der lite ny informasjon eller tilleggsverdi tilfaller leseren.

Boken er trykt på solid papir og inneholder en rekke tabeller, figurer og fotografier, men flere er i dårlig kvalitet eller gjengitt i gråtoner. Enkelte av illustrasjonene er å gjenfinne som fargebilder i et åttesiders addendum, men dette gjelder kun for et lite knippe. Det trekker ned totalinntrykket.

Selv om forfatterne har satt sammen en solid bok, er det flere svakheter ved fremstilling og gjennomførelse som trekker ned. Om man ikke har særinteresse for brystkreft, kan den drøye tusenlappen som boken koster brukes mer fornuftig.

Anbefalte artikler