Nyttig om sosial kapital

Bjørgulf Claussen Om forfatteren
Artikkel

Rønning, R

Starrin, B

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. 198 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 295

ISBN 978-82-05-39248-9

Denne antologien er først og fremst god som lærebok for studenter i helse- og velferdsfag. Men også andre kan ha nytte av denne innføringen i begreper og teorier om sosial kapital og hvordan disse kan brukes i all slags sosialt arbeid.

Boken er et resultat av samarbeid mellom Høgskolen på Lillehammer og Universitetet i Karlstad. I alt 14 forfattere skriver om hvordan begrepet sosial kapital kan brukes til å forstå brukere av sosiale velferdstjenester. De diskuterer videre om teorien også kan gi rettledning for tiltak i slikt arbeid.

Sosial kapital kan oppfattes som ganske selvfølgelig, at sosialt nettverk og sosiale fortjenester i lokalmiljøet kan gi noe å falle tilbake på i vanskelige tider. Men teorien gir dertil en rekke begreper som kan være nyttige, f.eks. «bonding» kapital, som bidrar til å knytte en gruppe sammen, versus «bridging» kapital, som gjør det lettere å etablere nye nettverk.

Teorien analyseres både generelt og spesielt i forhold til helse, marginalitet, psykisk utviklingshemning, barnevern, aldersboliger, innvandrere og gründere i ulike lokalsamfunn – typiske grupper som vernepleiere, sykepleiere, sosionomer og trygdefunksjonærer jobber blant. Alle disse avsnittene overbeviser om at begrepene er viktige når det gjelder å forstå mange brukere og deres livssituasjon. Her er også gode eksempler på å forklare hvorfor tiltak ikke fører frem. Et eksempel er mislykket attføring av mennesker som må flytte for å ha sjanse til en jobb, men som ikke kan risikere å gi opp det sosiale nettverket de strever for å ha på hjemstedet.

Derimot er det vanskelig å finne gode eksempler på at teorien om sosial kapital kan brukes til å formulere gode tiltak i velferdsarbeid. I vårt land er mye allerede gjort, f.eks. å organisere eldresentre, boenheter for psykisk utviklingshemmede og mye annet. Nye forslag er ikke lett å komme med. Men de bør komme, f.eks. i skolene og i barnevernet. Således er denne boken svært velkommen.

Anbefalte artikler