Informativt om kliniske utprøvninger

Åsmund Reikvam Om forfatteren
Artikkel

Lemne, C

Lafolie, P.

Handbok för kliniska prövare

199 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 235

ISBN 978-91-44-05614-2

Kliniske utprøvninger er prospektive studier av legemidler, behandlingsmetoder eller medisinsktekniske produkter. Mange leger og annet helsepersonell vil oppleve å bli involvert i slike studier. Uansett hvilken rolle ulike deltakere har i en klinisk utprøvning er det ønskelig og en fordel at de har en samlet forståelse for de mange fasetter ved utprøvningen. Dette gjelder generell bakgrunnskunnskap, lover og regler som skal følges, og den ganske kompliserte praktiske gjennomføringen, dvs. alt som skal skje i prosessen fra idé til publikasjon. Denne boken gjør det mulig raskt og effektivt å skaffe seg den nødvendige oversikt.

Språket er svensk, formatet er paperback, og forfatterne er to leger med solid erfaring fra kliniske legemiddelutprøvninger. Innledningsvis er det en allmenn del, der det gis definisjoner, og utprøvningenes plass i helsesektoren omtales. Utprøvers og sponsors forpliktelser og ansvar vies også mye plass. Deretter følger omtale av alle aspekter ved praktisk gjennomføring. Særlig nyttig er det at problemstillinger som deltakere på ulike nivåer kan støte på, identifiseres og drøftes. Hovedvekten ligger naturlig nok på omtale av legemiddelutprøvninger som er den type kliniske utprøvninger som har størst omfang i helsesektoren.

Så langt utgjør boken 90 sider. I tillegg er det et appendiks med om lag like mange sider der forfatterne angir nyttige referanser og relevant litteratur, eksempelvis er en engelskspråklig oppdatert versjon av Helsingfors-deklarasjonen skrevet ut. Videre er trykt aktuelle skjemaer, som søknadsskjemaer som skal anvendes ved søknader til svenske etiske komiteer og til Läkemedelsverket. Dette er med på å styrke den praktiske tilnærmingen til temaet. I prinsippet har vi de samme typer søknadsskjemaer i Norge, men i og med at det er svenske forhold og svensk praksis som beskrives, er denne delen mer utbytterik for svenske lesere enn for norske.

Dette er en bok som det er lett å slå opp i, med lett tilgjengelig innhold. Forfatterne evner kortfattet å diskutere hele bredden av relevante problemstillinger. Boken egner seg godt for sammenhengende lesing for dem som vil skaffe seg oversikt over kliniske utprøvninger, men er også velegnet som oppslagsbok for dem som søker svar på spesifikke spørsmål.

Handbok för kliniske prövare fremstår som nettopp det den pretenderer å være, en kortfattet, hendig og praktisk bok om kliniske utprøvninger. Slik en god håndbok skal være.

Anbefalte artikler