Immunsuppresjon og kreft

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Stans i immunsuppresjon etter transplantasjonssvikt motvirker den økte kreftrisikoen som immunsuppresjonsbehandling innebærer.

Mange kreftformer opptrer hyppigere etter organtransplantasjon. Nå har australske forskere undersøkt hvilken effekt redusert immunsuppresjon etter nyretransplantatsvikt har på kreftrisikoen (1).

En retrospektiv studie omfattet 7 809 nyretransplanterte. Svikt ved første transplantasjon forekom hos 23 %. 925 krefttilfeller ble påvist. Standardisert insidensratio var signifikant forhøyet ved fungerende transplantat, men ikke ved dialyse og stopp av immunsuppresjon etter transplantatsvikt når det gjaldt Kaposis sarkom, non-Hodgkins lymfom, leppekreft og melanom. Insidensratioen ved redusert immunsuppresjon forble forhøyet når det gjaldt leukemi, lungekreft og kreft relatert til terminal nyresykdom. For andre kreftformer ble det ikke påvist noen forskjell.

– Dette er interessant, sier professor emeritus Erik Thorsby ved Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Mange kreftformer forekommer hyppigere hos pasienter som bruker immunsupprimerende medikamenter eller har en annen form for immunsvikt, for eksempel hivinfeksjon, sier han.

– Studien viser at denne effekten for mange kreftformers vedkommende reverseres etter seponering av immunsuppressiver. Det gjelder særlig kreftformer som er relatert til spesielle infeksjoner, som Kaposis sarkom (et spesielt herpesvirus), non-Hodgkins lymfom (Epstein-Barr-virus) og kreft assosiert med humant papillomvirus, som leppecancer. Dette viser at immunforsvaret er viktig for å beskytte oss mot mange kreftformer, særlig dem som er relatert til spesielle infeksjoner. Men det er få tilfeller av en del kreftformer. Resultatene må derfor bekreftes i andre materialer, sier Thorsby.

Anbefalte artikler