Atrieflimmer under blodtrykksbehandling

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Noen blodtrykksmedisiner reduserer risikoen for atrieflimmer mer enn andre. Også andre mekanismer enn blodtrykksreduksjon ser ut til å være av betydning.

Blodtrykksbehandling reduserer risikoen for atrieflimmer. Enkelte studier har vist at legemidler som påvirker renin-angiotensin-systemet er særlig gunstig.

I en britisk database fra allmennpraksis ble 4 461 blodtrykkspasienter med atrieflimmer identifisert og matchet med 18 642 pasienter uten atrieflimmer (1). Pasienter med kliniske risikofaktorer for atrieflimmer ble ekskludert. Risikoen for atrieflimmer var lavere blant dem som fikk monoterapi med ACE-hemmere (OR 0,75), angiotensin II-reseptor-blokkere (0,71) eller betablokkere (0,78) sammenliknet med pasienter behandlet med kalsiumkanalblokkere alene.

– Denne studien tyder på at andre mekanismer enn blodtrykksreduksjon også er av betydning for reduksjonen i risiko for atrieflimmer under blodtrykksbehandling, sier professor Knut Gjesdal ved Oslo universitetssykehus. Studien omfattet pasienter som kun brukte ett blodtrykksreduserende legemiddel, altså dem med mild til moderat hypertensjon, og uten særskilte risikofaktorer for atrieflimmer. Dette innebærer at ulik effekt på risikoen for atrieflimmer i hovedsak må tilskrives legemiddelbruken, selv om andre faktorer ikke kan utelukkes.

Det er ikke mulig ut fra denne studien å fastslå om funnene også gjelder pasienter med alvorlig hypertensjon som trenger behandling med flere blodtrykksmedisiner, påpeker Gjesdal. Studiens styrke er bl.a. bruk av elektronisk registrerte forskrivningsdata fra klinisk allmennpraksis.

Anbefalte artikler