Antidepressiver kan påvirke bryst-kreftbehandling

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Samtidig bruk av paroksetin og tamoksifen er assosiert med en økt risiko for å dø av brystkreft.

Omdanningen av tamoksifen til endoksifen, den viktigste aktive metabolitten, katalyseres av cytokrom P-450 – 2D6 (CYP2D6). Samtidig behandling med legemidler som hemmer dette enzymet kan redusere den gunstige effekten av tamoksifen på brystkreft. Kanadiske forskere har undersøkt om selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) som hemmer CYP2D6, påvirker virkningen av tamoksifen (1).

Studien omfattet kvinner over 66 år med brystkreft som fikk overlappende behandling med tamoksifen og SSRI-antidepressiver. For den irreversible CYP2D6-inhibitoren paroksetin var det en økning i risiko for død av brystkreft på hhv. 24 %, 54 % og 91 % når den overlappende del av tamoksifenbehandlingstiden økte fra 0 % til 25 %, 50 % og 75 % (p < 0,05 for hver sammenlikning). Ingen slik risiko ble observert for de andre antidepressivene.

Dette er et viktig funn. Det poengteres at en betydelig andel av brystkreftpasientene utvikler depresjon og be-handles med antidepressiver, sier professor Ernst A. Lien ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. En hyppig bivirkning av tamoksifen er hetetokter. Det er holdepunkt for at de som har denne bivirkningen, har best effekt av tamoksifen. I USA brukes paroksetin mot hetetokter, som ikke er en godkjent indikasjon i Norge. Resultatene fra studien viser at paroksetin svekker effekten av tamoksifen.

I tillegg til at mange legemidler kan innvirke på omdanningen til endoksifen, er aktiveringen avhengig av genetiske forhold. Hittil har ingen studier vist nytte av å måle konsentrasjonen av endoksifen, men denne studien taler for det. Om den påviste interaksjonen har hatt betydning for resultatene fra kliniske studier der tamoksifen er blitt sammenliknet med andre behandlingsalternativer, er usikkert, sier Lien.

Anbefalte artikler