Psykologiens yttergrenser

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Hansen, BR

Magnussen, S.

Psykologiens yttergrenser

261 s, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2009. Pris NOK 345

ISBN 978-82-7935-280-8

Pussig nok fikk jeg nesten samtidig på mitt bord to artikkelsamlinger som begge vil rette min oppmerksomhet mot randsonene av sine fag: psykologien (i den her omtalte utgivelse) og medisinen (i en tilsvarende av Larsen & Nylenna fra 2009). Begge er velskrevne og har mange interessante vinklinger og poenger. De illustrerer også begge godt hvor problematisk det i slike fag er å bestemme hva som til enhver tid skal være periferi og hva som skal være sentrum – med de konsekvenser dette får for studieplaner, videre- og etterutdanning og bevilgninger. I legeboken skriver Øivind Larsen klokt og gjennomtenkt om dette.

Psykologiens yttergrenser består av ni essay som opprinnelig var utgangspunkt for foredrag til ære for professor Carl-Erik Grenness på hans 70-årsdag. Heldigvis har forfatterne tatt jobben med å skrive dem ut og har dessuten fått med noen tunge bidrag fra Grenness selv. Redaktørene påpeker at definisjonen av psykologi i lærebøkene er og har vært snever, dvs. som studiet av atferd (i vid forstand) og faktorer som påvirker denne. Det de kaller yttergrenser, viser seg da også å være hva jeg kunne kalle «applied psychology», dvs. psykologiens betydning – ikke i menneskers perifere liv, men i sentrale menneskelige kjerneområder og for sentrale kjerneproblemer der. Titlene på de fleste essayene dokumenterer dette: Psykologi og krig, Psykologi og politikk, Psykologi og overvåkning, Psykologi og juss (som først og fremst tar for seg vitnepsykologien), Psykologi og ledelse, Psykologi og kunst, Psykologi og estetikk og Psykologi og kjærlighet.

Når det er mange bidragsytere, blir naturligvis substansen og dybden i de ulike essayene noe forskjellig, selv om det godt merkes at alle har prøvd å gjøre sitt beste. Det rikeste og mest dyptpløyende og originale essay er Psykologi og estetikk, skrevet av Grenness & Røed Hansen. Den sistnevnte gjennomgår også på en fin og innsiktsfull måte psykologisk forståelse av kjærlighetens problem. Hvert essay har gode referanser til det store feltet som det introduserer og fungerer som en åpner til litteraturen på feltet. Noen av temaene, men slett ikke alle, vil man møte også hos Larsen & Nylenna.

Er psykologiens yttergrenser også interessant for oss leger? Etter at forberedende prøve i psykologi forsvant for medisinerne i 1970-årene, er det bare i Oslo vi har skriftlig eksamen i medisinsk psykologi (atferdsfag). Skal leger derfor unngå psykologisk analfabetisme, må den enkelte selv skaffe seg basal psykologisk kunnskap. Den foreliggende bok gir deg en engasjert innføring i områder som psykologien regner som yttergrenser, men som i stor grad også påvirker våre liv, faglig som menneskelig.

Anbefalte artikler