Demensguide oppdatert og i ny design

Marte Sofie Wang-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Solheim, K.

Demensguide

Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 2. utg. 416 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 399

ISBN 978-82-15-01564-4

Målgruppen er pleie- og omsorgspersonell på sykehjem, dagsenter og i hjemmebaserte tjenester. Boken er primært ment å skulle brukes i kommunehelsetjenesten, men vil også være et supplement for studenter innen helsefag i grunn- og videreutdanningen. Stoffet er presentert i tre deler. Del 1 er en oversikt over hovedtemaer og legger grunnlag for del 2, som er inndelt alfabetisk etter aktuelle behov og problemstillinger, og som er ment som et oppslagsverk. Del 3 er en bilagsdel, som inneholder vedlegg. Språket et enkelt og forståelig med få fremmeduttrykk. Designen er ny og tidsriktig. De «grønne bladene» som er en rød tråd gjennom teksten, er illustrert med røde blader på omslaget. Det er sparsomt med illustrasjoner, noe annet kunne man heller ikke er forventet.

Del 1, som er mest relevant for leger, bærer preg av at boken kun har gjennomgått en oppgradering og ingen revisjon. Det har skjedd mye med tanke på inndelingen og etiologien til demenssykdommene, og dette kunne med fordel vært bedre oppdatert. Undergruppen demens med lewylegemer er ikke nevnt. Når det gjelder kapitlet om legemidler og bruk i institusjoner, savnes referanser og informasjon fra det arbeidet Selbæk og medarbeidere har gjort i den store norske sykehjemsstudien (1).

For helsefagarbeidere i sykehjem og andre institusjoner er kapittel 2 skrevet slik at det er til stor hjelp for å løse dagligdagse problemer. Inndelingen etter alfabetet og problemområder gjør det oversiktlig og enkelt å finne svar på det man lurer på. Alt i alt er det en verdifull bok for disse yrkesgruppene. Som lege ser jeg frem til en totalrevisjon, som er forespeilet i løpet av de nærmeste 2 – 3 årene.

Anbefalte artikler