Turnuslegers erfaringer fra sykehuspraksis

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Turnusleger lærer best når de får opptre som lege overfor pasientene og som uvitende student på bakrommet.

Benedicte Tveter Kivle. Foto privat

– I en tid med omorgansiering av turnustjenesten og av helsesektoren ellers er det viktig å bevare de forhold som gir mulighet for gode indviduelle opplæringssituasjoner, sier Benedicte Tveter Kivle.

I sin doktoravhandling Fra student til yrkesutøver. Turnuslegers erfaringer fra sykehuspraksis har hun undersøkt læring gjennom yrkespraktisering ved å følge turnusleger ved et lokalsykehus i fem uker i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 220 turnusleger. Hun fant at læring først og fremst skjer der det er kort vei mellom situasjonene der turnuslegene opptrer som lege overfor pasientene og der de får gå inn i en studentrolle og stille spørsmål til veileder og andre overordnede uten at pasientene er til stede.

– Uten helt å avvise betydningen av den opplæring som skjer utenom klinikken, som undervisning og veiledningssamtaler, er det grunn til å hevde at man i en praksissituasjon har lite utbytte av kollektivt basert opplæring som ikke er direkte knyttet til turnuslegens konkrete erfaringer. Det kan virke som om det er vekslingen mellom refleksjon i praksis og refleksjon over praksis som gir det beste grunnlaget for læring, sier Kivle.

I motsetning til tidligere forskning hevder hun at spenningen mellom student- og legerollen ikke først og fremst er kilde til frustrasjon – det er tvert imot en sentral del av turnuslegenes utvikling. Den empiriske så vel som den teoretiske innsikten studien gir, kan bidra i den pågående debatten om hvordan en fremtidig medisinsk turnustjeneste skal se ut.

Kivle disputerte for ph.d.-graden 14.12. 2009 ved Universitetet i Oslo.


Omorganisering av turnustjenesten: Mye tyder på at turnusordningen vil gjennomgå større omorganiseringer i tiden som kommer. Det siste forslaget (april 2008) ble utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Her foreslås det å innlemme turnustjenesten i spesialiseringsløpet som følger etter fullført turnus. Spesialistutdanningene skal kortes ned med et halvt år, mens perioden fra medisinstudentene har bestått eksamen til de mottar endelig autorisasjon som lege skal fordobles fra ett og et halvt år til treårig supervisert praksis. Forslaget innebærer også mindre sentralstyring og en større grad av delegering av ansvar til det enkelte praksissted, der man skal se turnuslegene mer som arbeidstakere enn som studenter.

Anbefalte artikler