Stressede foreldre og astma hos barna

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Foreldrenes stressnivå kan påvirke barnas sårbarhet for luftforurensning og dermed bidra til utvikling av astma.

Trafikkrelatert forurensning gir trolig økt risiko for utvikling av astma hos barn. Det har dessuten vært diskutert om stress i hjemmet også kan påvirke barns sårbarhet for sykdommen. En amerikansk forskergruppe har nå forsøkt å undersøke dette (1).

Forskerne identifiserte 2 497 barn i alderen 5–9 år uten astma. Foreldrenes selvopplevde stressnivå ble registrert ved bruk av validerte spørreskjemaer, i tillegg ble lokalt luftforurensningsnivå og hvorvidt mødrene hadde røykt under svangerskapet avdekket. Barna ble fulgt i tre år. Der det var luftforurensning, var risikoen for å utvikle astma signifikant høyere hos dem hvis foreldre hadde høyt stressnivå.

– Astma hos barn kan deles inn i mange fenotyper med noe uklar avgrensning, sier professor Knut Øymar ved Barneavdelingen, Stavanger universitetssjukehus. – Mye tyder på at det er forskjellige risikofaktorer knyttet til utviklingen av ulike fenotyper. Denne forskergruppen ser ut til å være særlig opptatt av det man kan kalle bykjerneastma (inner city asthma). Dette er en ikke-atopisk form der risikoen er assosiert med forurensning og lav sosioøkonomisk status. Flere faktorer, bl.a. definisjonen av astma og hvilke aldersgrupper det dreier seg om, er viktig for resultatene. Overføringsverdien til alle former for astma og til norske forhold blir dermed usikker, sier han.

– Samvariasjon mellom et stort antall relaterte miljømessige faktorer gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om årsak og virkning. Studier som dette er likevel en påminnelse om at astmabehandling hos barn er langt mer enn det å skrive resept. Barnets miljø – i vid forstand – omfatter en rekke faktorer som bør tas med, sier Øymar.

Anbefalte artikler