Riktigere bruk av antipsykotika

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Monitorering av legemiddelkonsentrasjoner i blodet kan optimalisere behandling med antipsykotiske legemidler.

Ingrid Castberg. Foto Mentz Indergaard/NTNU Info

Antipsykotiske medikamenter har vært i bruk i snart 50 år. Pasienter viser store individuelle forskjeller i farmakokinetikk for de ulike medikamentene. For å undersøke klinisk relevante problemstillinger ved bruk av antipsykotika har Ingrid Castberg tatt utgangspunkt i rutinedatabasen ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital. Hun har i sine studier konsentrert seg om farmakokinetikk, medikamentinteraksjoner og medikamentetterlevelse ved bruk av atypiske antipsykotika.

– Disse medikamentene brukes i stor utstrekning, og det er viktig å påvise forhold som gjør at man må ta spesielle hensyn ved klinisk bruk. Jeg vil understreke at det alltid er virkninger og bivirkninger hos pasienten som skal styre den medikamentelle behandlingen. Doser og serumkonsentrasjoner utenfor de anbefalte områdene betyr ikke nødvendigvis at pasientene får dårlig behandling, sier Castberg.

Studiene indikerer at mange av de mest brukte psykofarmaka trygt kan kombineres, men det er viktig å vite om unntakene. Det er også holdepunkter for at pasientene har god medikamentetterlevelse, også ved poliklinisk behandling.

Castbergs avhandling viser at monitorering av legemiddelkonsentrasjoner i blodet kan være viktig for å sikre riktig dosering og optimal behandling. Hun forsvarte avhandlingen Pharmacokinetics, drug interactions and adherence to treatment with antipsychotics for ph.d-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.1. 2010.


Farmakokinetikk: Hvordan kroppen håndterer et legemiddel. Innebærer absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av medikamentet.

Anbefalte artikler