Behandling som øker risikoen for transplantat-mot-vert-sykdom?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Granulocyttkolonistimulerende faktor brukes etter allogen stamcelletransplantasjon for å påskynde hematopoetisk rekonstitusjon. Dette kan øke risikoen for transplantat-mot-vert-sykdom.

Illustrasjonsfoto © BSIP/GV-Press/NordicPhotos

I en musemodellstudie var dyrene som var blitt forbehandlet med helkroppsbestråling før transplantasjonen spesielt utsatt for transplantat-mot-vert-sykdom hvis de fikk granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) (1). Økt uttrykk av G-CSF-reseptor på resipientens antigenpresenterende celler forsterket aktiveringen av transplanterte CD8-positive T-celler. Disse cellene er viktige i transplantat-mot-vert-reaksjonen. Transplanterte T-celler som på forhånd hadde vært eksponert for G-CSF, viste ikke en slik forsterket aktivering.

– Det er uvisst om disse funnene vil ha betydning for forekomst og alvorlighetsgrad av transplantat-mot-vert-sykdom, sier overlege Tobias Gedde-Dahl d.y. ved Seksjon for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

– Funnene passer med en registerstudie som viste økt risiko for transplantat-mot-vert-sykdom dersom man brukte G-CSF etter transplantasjonen med beinmarg som stamcellekilde, men ikke med G-CSF-mobiliserte stamceller fra blod. Dette taler for at om man bruker helkroppsbestråling som ledd i forbehandlingen, beinmarg som stamcellekilde og G-CSF den første tiden etter transplantasjonen, vil risikoen for transplantat-mot-vert-sykdom øke. Dette er en dyremodellstudie, men funnene bør has i mente ved den totale risikovurderingen knyttet til allogen stamcelletransplantasjon, sier Gedde-Dahl.

Anbefalte artikler