Omega-3 og dødelighet

Jan Erik Otterstad Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 20/2009 har A. Græsdal omtalt effekten av omega-3-fettsyrer til å forebygge hjertesykdom (1). For effekten på dødelighet er GISSI-Prevenzione-studien (2) behørig referert til. Græsdal unnlater å nevne noen problemer med denne studien som det er viktig å få frem. Totalt ble 11 324 pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt randomisert til åpen behandling med omega-3 (n = 2 836), vitamin E (n = 2 830), omega-3 + vitamin E (n = 2 830) eller ingen av delene (n = 2 828) i 3,5 år. Det primære endepunkt var en kombinasjon av død, hjerteinfarkt og hjerneslag. Man utførte en toveis analyse og sammenliknet alle som fikk omega-3 (n = 5 866) med dem som ikke fikk (n = 5 668). I tillegg ble det utført en fireveis analyse som bare inkluderte halvparten av pasientene, der den rene omega-3-gruppen (n = 2 836) ble sammenliknet med kontrollgruppen (n = 2 828).

I toveisanalysen inntraff det primære endepunkt hos 12,6 % i omega-3-gruppen, mot 13,9 % i kontrollgruppen, tilsvarende en relativ risikoreduksjon (RRR) på 10 % (p = 0,048). Græsdal har kun referert til resultatene fra fireveisanalysen (RRR 15 %, p = 0,023). Studien var ikke designet for å vise effekt på mortalitet, som var et sekundært endepunkt. Totalt var det 1 017 dødsfall. Forfatterne delte opp dødsårsakene i subgrupper. Kardiovaskulære dødsfall ble rubrisert som kardiale, koronare og plutselige. Summen av dødsfall i disse subgrupper ble 1 404, eller 138 % av de totale. For en som ikke har forstått dette, kan det virke som om en del pasienter er representert med flere dødsårsaker. Relativ risikoreduksjon for plutselig død var på 26 % i toveisanalysen, mot hele 45 % i fireveisanalysen.

Forfatterne presenterte så en post hoc-reanalyse av dødelighetsdataene tre år senere (3). Antall dødsfall var nå 1 031. 269 hadde plutselig død, mot opprinnelig 286. I den nye analysen var relativ risikoreduksjon for kardiovaskulær død på 30 %, mot 17 % i den opprinnelige toveisanalysen; for kardial død på 35 % mot 22 %, for koronar død på 32 % mot 20 % og for plutselig død på 45 % mot 26 %. Dette er en nesten utrolig forbedring av resultatene.

Græsdal referer også til JELIS-studien på 18 645 japanere og metaanalysen til Hooper og medarbeidere som inneholdt data fra over 600 000 individer. Resultatene for effekt på plutselig og total død var nøytrale og skiller seg sterkt fra GISSI-resultatene.

Hvis man ikke er en troende i forhold til GISSI-dataene, er det fortsatt et åpent spørsmål om omega-3 virkelig gir redusert risiko for død.

1

Græsdal A. Bruk av omega-3-fettsyrer i forebygging av hjertesykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2109-12.

2

GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999; 354: 447 – 55.

3

Marchioli R, Barzi F, Bomba E et al. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: Time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza Nell`Infarto Miocardico (GISSI-Prevenzione). Circulation 2002; 105: 1897 – 903.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler