Spennende bok om barn – med slagside

Ola Didrik Saugstad Om forfatteren
Artikkel

Hjermann, R

Haanes, K

Barn

383 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 399

ISBN 978-82-15-01443-2

En bok med tittelen Barn vekker selvfølgelig interesse hos en barnelege. I denne spennende boken har barneombudet Reidar Hjermann og barneombudets nestleder Knut Haanes redigert en imponerende samling med artikler om barn og barns levevilkår. FNs barnekonvensjon av 1989 går som en rød tråd, og boken ble en fin markering av 20-årsjubileet for denne. Jeg har i flere år forelest for medisinstudenter om barnekonvensjonen og har vel inntrykk av at den er lite kjent blant allmennheten.

Boken inneholder 30 innlegg fra mange av våre ledende barneforskere. Innimellom er det også plass til dikt og poesi og noen vakre illustrasjoner. Ungdommer slipper også til. Alt fra barns rettigheter til barn som forbrukere blir omtalt. Det tas opp sosiologiske og psykologiske forhold som overgrep, psykiske problemer og atferdsproblemer. Kapitlene om migrasjonens barn og om samiske barn er interessante, men jeg er likevel overrasket over at det er så lite stoff om innvandrer- og minoritetsbarn. Sturla Stålsetts kapittel om barnetro er interessant og illustrerer den tematiske bredden og at barn skal tas på alvor også på dette området.

Perspektivet er nasjonalt, og bortsett fra Hilde Frafjord Johnsons kapittel «Barndom jorda rundt» er det lite fokus på barns livssituasjon globalt. Selv fant jeg kapitlet «Starten på livet – mulighetenes tid» av Brean, Moe og Brean som et svært interessant bidrag.

Som barnelege leste og leste jeg for å finne noe om syke barn, uten å finne noe. Det nærmeste er kapitlet av Lars Grue om barn med funksjonshemning og Svein Øverlands om barns psykiske helse. At barns somatiske sykdom på den måten blir skjøvet under teppet, er kanskje tidstypisk for vårt samfunn, men jeg ser likevel på det som en alvorlig mangel ved boken. Sykeligheten og dødeligheten i tiden etter fødselen og første leveår er for eksempel høyere enn i langt opp i voksenalder. Kanskje så mange som 15 % av våre barn har en kronisk sykdom. Vi vet også at det er en nøye sammenheng mellom barns helse og ernæringstilstand og helsetilstanden i voksen alder. Det blir en alvorlig mangel når dette ikke kommer frem. Fokuset på psykologi antar jeg avspeiler at barneombudet selv er psykolog. På dette punktet synes det som Hjermann har en betydelig utfordring. Når det er sagt, Barn er en flott artikkelsamling som mange vil ha glede av å lese.

Anbefalte artikler