Menneskets vei

Elling Ulvestad Om forfatteren
Artikkel

Hessen, DO

Lie, T

Stenseth, NC

Darwin

Verden ble aldri den samme. 405 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 399

ISBN 978-82-05-39034-8

De tre redaktørene har fått med seg et kobbel av skriveføre og kompetente forskere, og resultatet er blitt en bok som på mesterlig vis markerer biologiens betydning for menneskets evolusjonære utvikling. For boken handler først og fremst om mennesket og dets forståelse av seg selv og sine omgivelser. Derfor blir tittelen misvisende: Darwins ideer førte neppe til at verden forandret seg, men menneskets forståelse av verden ble derimot radikalt endret.

Tre deler er sydd sammen med innledende avsnitt skrevet av de tre redaktørene. I del 1 presenteres historisk kunnskap om Darwin og hans Artenes opprinnelse. I tillegg har Thomas F. Hansen skrevet grundig og oppdatert om betydningen av samspillet mellom evolusjon og ontogenese.

Del 2 omhandler darwinismens betydning for ulike vitenskaper, inklusive samfunnsfag, medisin, psykologi, lingvistikk og økonomi. For leger vil Jarle Breiviks kapittel være spennende; han viser med tydelighet hvorfor leger trenger evolusjonær kunnskap som teoretisk ballast. Leger vil også ha stor nytte av Jan Terje Faarlunds kapittel om betydningen av Darwins teori for lingvistikken. På en innsiktsfull måte formidler han hvor tett menneskets karakter er sammenvevd med språket og dets utvikling.

I del 3 får vi først en grundig gjennomgang av humanoide fossile funn og fortolkningen av disse ved Natascha Heintz, før religiøse og ideologiske kontroverser blir omtalt. I et tankevekkende kapittel diskuterer Inger Nordal kvinnens status i Darwins intellektuelle univers. Olav Gjelsviks kapittel om Darwins betydning for filosofi er også nyttig, som et komplementært, men også som et selvstendig perspektiv på hva det vil si å være menneske og forsker i en postdarwinistisk verden.

Samlet sett dekkes et vidt spekter. De enkelte kapitler er velskrevne, figurene gode og fremstillingen enhetlig. Men det savnes et kapittel der man eksplisitt diskuterer den radikale antropologiske metamorfosen som Darwins teorier la grunnlag for. Det at mennesket ble skilt fra det guddommelige og tettere bundet opp mot det naturlige, fikk betydning for hvilke forklaringer som kan anerkjennes som gyldige for mennesket og dets handlinger. I et slikt perspektiv kunne teorier om gen-kultur-koevolusjon og nisjekonstruksjon med fordel vært integrert.

Alle som har kursorisk kjennskap til Darwin, vet at hans ideer er kontroversielle. Men i hvilken forstand er mindre kjent. Med Darwin vil man forstå at kontroversene ikke bare står mellom darwinister og ikke-darwinister, de er også faginterne. Leseren møter ulike oppfatninger, f.eks. vedrørende menneskets evolverte psykologi, og får derved forståelse for hvorfor det med styrke kan hevdes at Darwins teorier fortsatt er underveis, selv etter 150 år. Men man oppfatter også at kjernen i hans teori, det naturlige utvalg, står sterkere i dag enn noen gang tidligere.

Anbefalte artikler